Niedzielna przyjemna wiadomość. Jak niedawno informowałem OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 6 grudnia 2017 r. Dotyczące Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie. 19 stycznia ukazało się kolejne.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamia,
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Roberta Pulińskiego przedstawiciela firmy „DROGOWIEC – Biuro Usług Projektowych” Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn występującego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. S. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał opinię z dnia 9 stycznia 2018 r. znak:WOOŚ.4240.142.201 7.LP. że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Ponadto Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. znak:DNS-NZ,7016.339.2017.AS poinformował, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej LIrzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój 10 w godzinach pracy urzędu w celu wniesienia ewentualnych uwag do przedmiotu sprawy.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują z prośbą o obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty:
1. Wójt Gminy Wysokie
2. BIP Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie
3. Sołtysi sołectw z terenu Gminy Bychawa, na których prowadzona będzie inwestycja z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w’ swoim sołectwie
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul S. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce
Do wiadomości 1. DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych Dys
ul. Lubelska 4 21-003 Ciecierzyn
Po obwieszczeniu (14 dni ) należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów’ 1 23-100 Bychawa
Dokument pdf


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

5 komentarzy

To masz · 23 stycznia 2018 o 01:26

psychopatyczne… czy widzisz światełko w tunelu
https://www.youtube.com/watch?v=Ev77kksSG-k

    Jerzy Jelcow · 23 stycznia 2018 o 11:12

    🙂 Podobno ta inwestycja została uwzględniona w budżecie 2018 r.

Jarekl · 23 stycznia 2018 o 18:37

Oby to była prawda.

Anna · 24 stycznia 2018 o 22:44

Tej drogi w inwestycjach na 2018 nie ma!Będzie robiony projekt,a realizacja to 2019 ,bądź 2020 albo dalej?Szkoła też miała być docieplona 2014a będzie 2018.Trzeba zawsze brać poprawkę na rządzących

Mieczysław · 25 stycznia 2018 o 18:31

no to quwa dluuugi to tunel. a światełko to pewnie nadjeżdża pociąg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.