Światełko w tunelu dla Zaraszowa

Niedzielna przyjemna wiadomość. Jak niedawno informowałem OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 6 grudnia 2017 r. Dotyczące Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie. 19 stycznia ukazało się kolejne.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamia,
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Roberta Pulińskiego przedstawiciela firmy „DROGOWIEC – Biuro Usług Projektowych” Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn występującego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. S. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał opinię z dnia 9 stycznia 2018 r. znak:WOOŚ.4240.142.201 7.LP. że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Ponadto Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. znak:DNS-NZ,7016.339.2017.AS poinformował, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej LIrzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój 10 w godzinach pracy urzędu w celu wniesienia ewentualnych uwag do przedmiotu sprawy.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują z prośbą o obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty:
1. Wójt Gminy Wysokie
2. BIP Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie
3. Sołtysi sołectw z terenu Gminy Bychawa, na których prowadzona będzie inwestycja z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w' swoim sołectwie
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul S. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce
Do wiadomości 1. DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych Dys
ul. Lubelska 4 21-003 Ciecierzyn
Po obwieszczeniu (14 dni ) należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów' 1 23-100 Bychawa
Dokument pdf

Myśli;

  1. Tej drogi w inwestycjach na 2018 nie ma!Będzie robiony projekt,a realizacja to 2019 ,bądź 2020 albo dalej?Szkoła też miała być docieplona 2014a będzie 2018.Trzeba zawsze brać poprawkę na rządzących

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *