OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 6 grudnia 2017 r.Obwieszczenie Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Roberta Pulińskiego przedstawiciela firmy „DROGOWIEC -Biuro Usług Projektowych” Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn występującego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. S. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie”

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko organem administracyjnym właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania decyzji kończącej postępowanie w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami jest Burmistrz Bychawy, ponieważ na terenie Gminy Bychawa znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są również: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie – właściwy do wydania opinii oraz Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Lublinie — właściwy do uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Zainteresowani mogą również zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój 10 w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Bychawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 6 grudnia 2017 r.

Otrzymują z prośbą o obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Wójt Gminy Wysokie

2. BIP Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie

3. Sołtysi sołectw z terenu Gminy Bychawa, na których prowadzona będzie inwestycja z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w swoim sołectwie

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul S. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce

Podsumowując.

Masz uwagi – złóż.

Źródło.

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *