Rozpoczęła się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Zaraszowie oraz do oddziału przedszkolnego.Wnioski składać można do 15 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji 27 kwietnia 2015 r. Druki do pobrania w kancelarii szkolnej.  Lub tu, Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do od. przedszkolnego Zaraszów 2015
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły Zaraszów 2015
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Rodziców zainteresowanych szczegółami zapraszamy do osobistego kontaktu z dyrektorem szkoły. Godziny przyjęć w w/w sprawie od poniedziałku do środy od 8.10-10.00.Można również umówić się telefonicznie na spotkanie; 815660098. Istnieje też możliwość pobrania kart zgłoszeń. Zgłoszenia można przesłać również na adres; sp.zaraszow@interia.pl . Wysłanie karty zgłoszenia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego wymaga jednak osobistego stawienia się w szkole w celu potwierdzenia i podpisania karty. Zapraszamy w nasze progi. Dyrektor szkoły- Bożena Koziej

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zaraszowie i oddziału przedszkolnego

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. W odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym określono:
 1. kryteria rekrutacji:
 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność rodziców/ prawnych opiekunów,
 1. terminy postępowania rekrutacyjnego:
 1. postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminie od 1 marca do 30 kwietnia,
 2. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w terminie od 1 marca do 15 kwietnia( wnioski do pobrania w kancelarii)
 3. komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w terminie od 16 kwietnia do 25 kwietnia,
 4. ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w szkole odbywa się w dniu 26 kwietnia,
 5. w przypadku gdy 26 kwietnia wypada dzień wolny od pracy, wywieszenie list następuje w kolejnym dniu roboczym,
 1. dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 3. oświadczenie o niepełnosprawności rodzica/prawnego opiekuna
 1. sposób przeliczania punktów:
 1. poszczególnym kryterium przyznaje się po jednym punkcie,
 2. łączna najwyższa uzyskana liczba punktów decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły.

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *