SP w Zaraszowie: Konkurs „Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje”
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w Zaraszowie do udziału w konkursie „Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje”.
Jest to niepowtarzalna okazja do stworzenia własnej wielkoformatowej gry planszowej, w którą zagra cała szkoła podczas Rodzinnego Dnia Gier Planszowych. Zapraszamy 😉

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”

REGULAMIN

Konkursu „Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje”
1. Organizatorzy konkursu -organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Zaraszów i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Zaraszowie.
2. Cele konkursu:
 propagowanie gier planszowych jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego,
 rozwijanie orientacji przestrzennej i sprawności manualnych,
 rozwijanie zdolności intelektualnych i plastycznych
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Zaraszowie uczęszczających do
klas I-VII,
 do konkursu mogą byd zgłaszane prace zbiorowe, wykonane maksymalnie przez 2 osoby,
 każdy uczestnik konkursu może złożyd tylko jeden samodzielnie wykonany projekt gry
planszowej,
 prace konkursowe należy składad do p. Joli Flis do dnia 28 lutego 2018 roku.
4. Przedmiot konkursu:
 uczestnicy konkursu tworzą projekt gry planszowej oraz pisemnie opracowują zasady gryregulamin
5. Wymogi pracy konkursowej:
 projekt graficzny gry powinien byd wykonany na bloku technicznym formatu A3 przy użyciu
kredek, ołówka lub flamastrów,
 do gry musi byd dołączony regulamin zawierający jasne zasady gry,
 gra musi posiadad tytuł,
 praca musi byd opisana w następny sposób: imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu.
6. Kryteria oceny prac:
 oryginalnośd, kreatywnośd, walory estetyczne, jasno sprecyzowane zasady regulaminu
gry
7. Pozostałe zasady konkursu:
 prace konkursowe oceniane będą przez trzyosobowe Jury Konkursu,
 jury wyłoni jeden najlepszy projekt gry planszowej w oparciu o który zostanie
wyprodukowana wielkoformatowa gra planszowa o wymiarach 4X5 m
 autor/autorzy jednego, wybranego do realizacji projektu zostaną nagrodzeni,
 zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników konkursu, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych
osobowych (DZ.U.Z.2002 roku nr 10, poz.926 z późniejszymi zmianami, przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na
stacjonarnej wystawie w Szkole Podstawowej w Zaraszowie.
 projekty gier nie będą zwracane i przechodzą na własnośd organizatora. Zastrzegamy sobie
prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 środki przeznaczone na wydruk wielkoformatowej gry planszowej pochodzą z
dofinansowania przekazanego przez Fundację BGK w ramach programu „Na dobry początek”.
Serdecznie zapraszamy !!!

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”

Kategorie: LokalneSzkoła

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.