We wtorek 3 września 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie miała miejsce Sesja Sołtysów, która została poświęcona kwestii funduszu sołeckiego.

Zapraszam Mieszkańców Zaraszowa na Zebranie Wiejskie Sołectwa dnia 15 września 2019 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie.
Zebranie dotyczyć będzie zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.

W ramach funduszu sołeckiego tyle mogą wydać mieszkańcy poszczególnych sołectw:

Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców sołectwa Wysokość środków przypadających na sołectwo

Bychawka Druga 327 mieszkańców – 19 069,50 zł

Bychawka Druga-Kolonia 272 -17 079,32 zł

Bychawka Pierwsza 173 -13 497,01 zł

Bychawka Trzecia 278 -17 296,43 zł

Bychawka Trzecia-Kolonia -157 12 918,05 zł

Gałęzów 455 – 23 701,18 zł

Gałęzów-Kolonia Druga 250 -16 283,25 zł

Gałęzów-Kolonia Pierwsza 132 -12 013,42 zł

Grodzany 403 -21 819,56 zł

Józwów 84 -10 276,54 zł

Kosarzew Dolny-Kolonia 167 -13 279,90 zł

Kowersk 102 -10 927,87 zł

Leśniczówka 242 -15 993,77 zł

Łęczyca 86 -10 348,91 zł

Marysin 99 -10 819,32 zł

Olszowiec 100 -10 855,50 zł

Olszowiec-Kolonia 146 -12 520,01 zł

Osowa 245 -16 102,33 zł

Osowa-Kolonia 87 -10 385,10 zł

Podzamcze 376 – 20 842,56 zł

Romanów 77 – 10 023,25 zł

Skawinek 87 – 10 385,10 zł

Stara Wieś Druga 187 – 14 003,60 zł

Stara Wieś Pierwsza 421 – 22 470,89 zł

Stara Wieś Trzecia 281 – 17 404,99 zł

Urszulin 116 – 11 434,46 zł

Wandzin 354 – 20 046,49 zł

Wincentówek 166 – 13 243,71 zł

Wola Duża 267 – 16 898,40 zł

Wola Duża-Kolonia 111 – 11 253,54 zł

Wola Gałęzowska 563 – 27 609,16 zł

Wola Gałęzowska-Kolonia 70 – 9 769,95 zł

Zadębie 202 – 14 546,37 zł

Zaraszów 265 – 16 826,03 zł

Zaraszów-Kolonia 207 – 14 727,30 zł

Zdrapy 261 – 16 681,29 zł

Razem: 7 816 mieszkańców, – 543 354,06 zł

Głos Ziemi Bychawskiej | sierpień 2019 nr 5 (301) – Decyzją radnych Rady Miejskiej w Bychawie w 2020 roku przywrócony zostanie fundusz sołecki. Kwota funduszu sołeckiego na 2020 rok w Gminie Bychawa wyniesie aż 543 354,06 zł. Jest to suma znacząco wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Wysokość funduszu sołeckiego zależy od ilości mieszkańców danego sołectwa oraz od dochodów Gminy. O tym jak i  na jaki cel wydatkować środki pochodzące z funduszu sołeckiego mówi skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak. Do 31 lipca 2019 roku sołtysi otrzymali informację o wysokości środków z funduszu sołeckiego na zadania, które mogą zrealizować w  swoich sołectwach. W  następstwie tego sołtys powinien w  swoim sołectwie zwołać zebranie, na którym społeczność danego sołectwa zobowiązana jest wybrać zadania, które chce zrealizować w ramach tych środków. Sołtys powinien zasięgnąć informacji o kosztach tego zadania, ponieważ przewidywana wartość zadań uchwalonych przez dane sołectwo musi mieścić się w kwocie środków, które otrzyma. Zebranie sołeckie podejmuje uchwałę (której każdy sołtys otrzymał wzór) oraz pisze protokół z  tegoż zebrania. W  protokole ma zostać wyszczególnione jakie zadanie/zadania uchwaliło sołectwo i ilu mieszkańców sołectwa głosowało za tymi zadaniami. Uchwała, protokół i lista obecności (wszyscy mieszkańcy obecni na tym zebraniu muszą podpisać się na liście obecności) będą załącznikami do wniosku, który sołtys musi  złożyć do 30 września 2019 roku do Burmistrza Bychawy. Wzór wniosku także otrzymał każdy sołtys. Wniosek powinien zostać wypełniony – należy wpisać w nim nazwę zadania/zadań, które uchwalili mieszkańcy sołectwa, ich wartość oraz uzasadnienie ich realizacji. Przedsięwzięcia, które mieszkańcy chcą zrealizować na terenie swojego sołectwa muszą być zadaniami własnymi gminy. Powinny to być działania drobne, ponieważ środki funduszu sołeckiego są przeznaczane przede wszystkim na bieżące mniejsze zadania – jest to jednym z  celów tej formy wsparcia. Przede wszystkim zadaniami własnymi gminy, na które mogą być przeznaczone te środki są remonty dróg, ale również mogą zostać przeznaczone na place zabaw (jeżeli w danym sołectwie znajduje się działka Gminy Bychawa, na jakiej powinien zostać usytuowany taki plac zabaw), doposażenie świetlic szkolnych, szkół, czy Centrów Kultury Wiejskiej, zakup umundurowania i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w danym sołectwie, czy remonty strażnic do których Gmina Bychawa ma prawo własności. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Bychawa – wszystkie wymienione powyżej zadania są z nią zgodne. Bardzo ważne jest także by we wniosku składanym do Burmistrza Bychawy napisać uzasadnienie realizacji zadania. Bez należytego umotywowania wniosek nie spełnia wymogów formalnych i  podlega odrzuceniu. Uzasadnienie ma pokazać, że realizacja tego zadania służy poprawie życia mieszkańców. Dla przykładu: jeżeli zostanie wyremontowana droga, to poprawi się bezpieczeństwo i  komunikacja, dojazd do ważnych ośrodków – szkoły, opieki zdrowotnej; jeżeli zostanie wyposażony plac zabaw, to poprawi się rozwój ruchowy dzieci, młodzieży, nastąpi rozwój kultury fizycznej; jeżeli doposażone zostaną Centra Kultury Wiejskiej, to poprawi to rozwój kulturalny mieszkańców poprzez chociażby przekazywanie tradycji kulinarnych młodemu pokoleniu; jeżeli zakupione zostanie wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych spowoduje to poprawę bezpieczeństwa; jeżeli doposażone zostaną szkoły to także będzie to służyć rozwojowi i edukacji młodego pokolenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *