Do gmin napływają pisma o treści:

Zaniepokojeni mieszkańcy gminy zwracają się do Pana z prośbą o wniesienie pod obrady gminy Uchwały, którawstrzyma możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 17 sierpnia zmian w ustawie „prawo geologiczne i górnicze” druk 3238, które Prezydent RP podpisał w dniu 1 września, a ustawa wchodzi w życie z dniem 27 października bieżącego roku.

Poniżej podajemy argumenty, które powodują nasze zaniepokojenie i jednocześnie są podstawą do podjęcia Uchwały, która ustrzec może mieszkańców gminy od zagrożeń niesionych przez zapisy tych zmian w Ustawie

Wśród bardzo niepokojących zapisów przedmiotowej ustawy należy wskazać:

  1. Zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów pod domy Polaków i istniejącą infrastrukturę, powodujące bezpowrotne skażenie wód pitnych i gleb (zakwaszenie kwasem węglowym) z nieuniknionymi skutkami wycieków na powierzchnię, powodującymi duszenie wszystkiego co żywe;
  2. Zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów odbiera Polakom na zawsze możliwość korzystania z wód geotermalnych oraz solanek. Eliminacja wielkich obszarów występowania geotermii w Polsce poprzez utworzenie składowisk spalin ponad poziomami gorących solanek i wód oraz gorących skał. Przez składowisko spalin w którym CO2 zostanie zatłoczony i sprężony z objętości 1000 m3 do 2,7 m3 nigdy już nie będzie można wykonać odwiertu geotermalnego, bo skutkowałoby to erupcją sprężonych spalin i katastrofą z wieloma ofiarami w ludziach.
  3. Wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli nieruchomości leżących nad złożami, poprzez nieuwzględnianie ich jako strony w pracach poszukiwawczych na ich terenie oraz w procesie wydawania koncesji na eksploatację tych złóż bez jakiegokolwiek odszkodowania;
  4. Ustawa nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego od jednoosobowych decyzji Głównego Geologa Kraju co jest całkowicie sprzeczne z zasadami kodeksu postępowania administracyjnego i w sposób rażący narusza podstawowe prawa Obywateli RP.
  5. Nakazanie samorządom umieszczania rozpoznanych złóż w planach ogólnych i miejscowych gmin bez prawa zabudowy tych terenów, pod karą płacenia wysokich grzywien; co skutkować będzie całkowitą blokada rozwoju każdej gminy leżącej nad złożami.
  6. Wydawanie koncesji na działalność górniczą, w tym zatłaczania spalin z opinią samorządów ograniczoną tylko co do zgodności zamierzonej działalności górniczej z uwidocznionymi wcześniej z nakazu ustawowego przez samorządy w planach złożami, co w praktyce wyklucza im wszelką możliwość sprzeciwu, również na drodze sądowej, bo koncesja jest ostatecznym aktem prawnym;
  7. Dopuszczenie do składowisk spalin w Polsce wszystkich krajów członkowskich UE.

Tak radykalne zmiany w wykorzystaniu złóż naturalnych oraz geotermii w Polsce bezwzględnie wymagają Ogólnonarodowego referendum jako sprawy niezwykle istotnej o znaczeniu ogólnonarodowym o bezpośrednim wpływie na środowisko, na zdrowie, życie, prawa i wolności Polaków, w tym ich własność prywatną,

Zgodnie z treścią pkt 19 Dyrektywy PE i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. tzw. Dyrektywy CCS W sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla L 140/116, cyt.:

„(19) Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wskazania na swoim terytorium obszarów, na których można lokalizować składowiska. Obejmuje to prawo państw członkowskich do dopuszczania składowania na części lub całości ich terytorium lub do opowiedzenia się za jakimkolwiek innym wykorzystaniem struktur podziemnych, takim jak poszukiwania, produkcja i składowanie węglowodorów lub geotermalne wykorzystanie warstw wodonośnych.W tym kontekście państwa członkowskie powinny w szczególności w należyty sposób uwzględnić inne związane z energią warianty wykorzystania potencjalnego składowiska, w tym warianty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa dostaw energii danego państwa członkowskiego lub rozwoju odnawialnych źródeł energii”.

Wobec takiego zapisu w Dyrektywie, bezwzględnie należy ogłosić Referendum Narodowe z następującym pytaniem:

– Czy Polska ma zatłaczać pod ziemię spaliny z elektrowni, elektrociepłowni i spalarni odpadów, czy będzie wykorzystywała odnawialną energię z geotermii oraz własne zasoby gazu ziemnego?

Brak referendum ogólnokrajowego stanowi, że ustawa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z rażącym naruszeniem Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706. (Konwencja z Aarhus)

Jednocześnie Gmina jako mikroregion UE może zastosować prawo UE bezpośrednio, zanim ustawa wejdzie w życie, co zablokuje możliwość podważenie jej przez Wojewodę, jako niezgodnej z obowiązującą ustawą.

Uchwałę taką podjęła już w województwie łódzkim Gmina Wodzierady.

Z uwagi na powyższe prosimy Pana i Radnych Rady Gminy o podjęcie tematu na najbliższym posiedzeniu Rady lub zorganizowania posiedzenia nadzwyczajnego i podjęcia załączonej do naszego pisma Uchwały Rady Gminy.

W celach poglądowych załączamy również mapę potencjalnego zatłaczania CO2 z domieszkami.

Od redakcji.: Temat jest co najmniej ciekawy i zastanawiający. : Pomysł oparty na wychwytywaniu dwutlenku węgla ze spalin, a następnie jego składowaniu pod powierzchnią lądu lub morza, od około 2016 roku doskonalą naukowcy z Politechniki Śląskiej we współpracy z naukowcami europejskimi i chińskimi.

Rok 2008 – Co zrobić z dwutlenkiem węgla? Schować go pod ziemią – sugerują uczestnicy poznańskiej konferencji klimatycznej ONZ

Źródła podają, że erupcja Etny w grudniu 2018 roku tylko przez dwa dni doprowadziła do emisji 26 milionów ton CO2. Jednak po zmierzeniu rocznej emisji gazów wulkanicznych okazuje się, że są to liczby o wiele niższe od tych, które wytwarzane są przez człowieka i jego działalność – emisja ze spalania paliw kopalnych, które wynoszą ponad 36 mld ton na rok.

Geologiczna metoda sekwestracji CO2 (geosekwestracja)
Geologiczna metoda polega na składowaniu dwutlenku węgla w przyrodniczych zbiornikach, takich jak złoża węgla, pustynia solna czy zbiorniki w podziemiu. Dwutlenek węgla wtryskiwany jest do wybranej formacji geologicznej, gdzie ulega związaniu w postaci stałej. Ten sposób sekwestracji dwutlenku węgla wymaga zastosowania odpowiednich technologii i urządzeń, np. instalacji sekwestracyjnej oraz kontroli nad składowaniem i przechowywaniem gazów.

Biologiczna metoda sekwestracji dwutlenku węgla (biosekwestracja)
Biologiczna metoda polega na stosowaniu praktyk rolniczych, które w naturalny sposób zwiększają poziom wychwytywania dwutlenku węgla przez rośliny. Gleba może wychwytywać więcej dwutlenku węgla niż pozostawiona sam sobie, zwłaszcza w kontekście rolnictwa węglowego. Stosowanie rolnictwa przyjaznego środowisku, takiego jak uprawy okrywowe, uprawa bez orki oraz zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie może pomóc w zwiększeniu poziomu wychwytu CO2. Jedną z rozwijanych metod sekwestracji biologicznej jest wykorzystanie wodorostów. Ta grupa roślin wodnych posiada wyjątkową zdolność pochłaniania dwutlenku węgla. Obecnie naturalnie występujące wodorosty w oceanach Ziemi pochłaniają ogromne ilości na poziomie ok 170 milionów ton CO2 rocznie, w tempie przekraczającym 50 ton na hektar. Takie właściwości wodorostów zmotywowały kilka przedsiębiorstw do podjęcia działań związanych z badaniami i hodowlą wodorostów.

Rolnictwo węglowe
Kolejny rodzaj to kategoria, znana jako rolnictwo węglowe, obejmuje szereg praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie sekwestracji węgla w produkcji żywności. Terminy takie jak rolnictwo regeneracyjne, agroleśnictwo i rolnictwo węglowe są często używane zamiennie do opisania tych praktyk, które obejmują techniki takie jak uprawa zerowa, płodozmian, uprawy okrywowe i integracja zwierząt gospodarskich, z których wszystkie promują optymalne wykorzystanie gleby. Wdrożenie takich praktyk wymaga odejścia od konwencjonalnych metod rolniczych, które powodują zubożenie gleby i pustynnienie. Rolnictwo regeneracyjne jest coraz częściej uznawane za niezbędny element rozwiązania klimatycznego, co skłania rządy na całym świecie do opracowania ram regulacyjnych dla rolnictwa węglowego.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z emisji przemysłowych
Przemysłowy rodzaj sekwestracji węgla obejmuje wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w którym emisje dwutlenku węgla ze źródeł przemysłowych są wychwytywane i ręcznie przechowywane w różnych repozytoriach. Proces ten jest powszechnie ułatwiony dzięki wykorzystaniu urządzeń do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Sekwestracja chemiczna dwutlenku węgla
Ostatnia kategoria obejmuje sekwestrację chemiczną, która wykorzystuje proces chemiczny znany jako mineralne nasycanie dwutlenkiem węgla. Proces ten polega na reakcji CO2 z materiałami zawierającymi tlenki metali, zwykle wapniem i magnezem, w wyniku czego powstają nierozpuszczalne węglany. Sekwestracja chemiczna umożliwia magazynowanie węgla w materiałach przemysłowych, w tym w cemencie. Pojawiły się liczne startupy produkujące cement i z wtryskiem węgla dla budownictwa, wykazując ogromny potencjał w dekarbonizacji sektora budowlanego. https://exergy.pl/2023/06/05/sekwestracja-dwutlenku-wegla-co-to-oznacza/

Kategorie: Newsy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *