Walne Zebranie SprawozdawczeZarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 20.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności
Stowarzyszenia w roku 2016 r. i podjęcie stosownych uchwał.
5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego
za rok 2016.
6. Podjęcie uchwał dotyczących projektu statutu i aktu założycielskiego
Ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
7. Ustalenie zasad uiszczania składek członkowskich.
8. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia
W imieniu Zarządu Jacek Czesław Łyś Prezes Stowarzyszenia


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *