Test konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie Zaraszowa i okolic organizowanego przez naszą stronę – Zaraszow.PL.

Test konkursu

jest po to by nasi czytelnicy mogli się oswoić i zobaczyć jak będzie wyglądało głosowanie na cały materiał, jak i na pojedyncze zdjęcie. Zanim zamkniemy „nabór kandydatów”, prześlij do nas swoje zdjęcie Zaraszowa, bądź okolic (w dowolnej kategorii, zdjęcie ogólne bądź tematyczne). Możesz dodać opis,  najciekawsze opublikujemy i nagrodzimy wybrane. Poniższe nazwał bym 10 w skali Beauforta, ale byłoby mylącym… Krótka instrukcja.  Ocena: gwiazdki  pod wpisem. Też możesz pozostawić komentarz jako dodatkowe wyróżnienie. 

Poniżej zamieszczam: link do konkursu i

Regulamin konkursu

 • Konkurs organizowany jest przez stronę zaraszow.pl
 • Konkurs ma charakter otwarty 😉 do 50 km. od Zaraszowa
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Uczestnik może przysłać maksymalnie 9 zdjęć w formie cyfrowej na adres konkurs@zaraszow.plWiadomoś ma zawierać Imię, Nazwisko, oraz adres do ew. wysyłki nagrody, opcjonalnie nr. tel.
 • Zdjęcia można nadsyłać od dziś do odwołania (informacja zostanie zamieszczona w jednym z kolejnych wpisów kategorii „Konkurs”
 • Uczestnik może zarejestrować na portal.zaraszow.pl i samodzielnie opublikować materiał
 • Równolegle zdjęcia można publikować na profilu społ. G+
 • Zdjęcia opublikujemy w osobnym „wpisie” zatytułowanym Imieniem i Nazwiskiem, bądź Pseudonimem autora. W ww mailu autor zaznacza  jaki ma być tytuł (Im. Nazw., czy pseudonim)
 • Wymagania techniczne:
 • fotografie zapisane w formacie JPG (organizator do publikacji konkursowej zimniejszy zdjęcia do rozdzielczości – 1024 pix)
 • pliki prosimy zatytułować nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (Np. Nowak Jan – Nowak-j-01 i tp. wskazane, nieobowiązkowe)
 • Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.
 • Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym
 • Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie wysyłki
 • Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora
 • Zwycięzców wyłonią internauci i Jury Konkursu.
 • Głosowanie internautów będzie podwójne i dwuetapowe
 • Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)
 • Organizator zastrzega wprowadzenie wszelkich zmian

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *