Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na bychawa.pl: Burmistrz Bychawy zaprasza zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Planowany termin realizacji projektu to lata 2017-2018.

Realizacja jego będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37% kosztów kwalifikowanych. Koszt jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę wraz z dokumentacją projektową to ok. 8000 zł – 9000 zł (plus podatek VAT), w takim przypadku wkład własny mieszkańców wynosiłby ok. 3200 zł (plus podatek VAT). Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Bychawa.

Projektem mogą zostać objęci mieszkańcy sołectw gminy Bychawa z wyjątkiem:

Bychawki Trzeciej-Kolonii, Podzamcza, Łęczycy, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej, Gałęzowa-Kolonii Drugiej, Kowerska, Józwowa, Woli Gałęzowskiej-Kolonii, Starej Wsi Pierwszej, Zaraszowa-Kolonii, Woli Dużej-Kolonii, Osowy-Kolonii, Olszowca-Kolonii, tj. sołectw na terenie których brak jest zaewidencjonowanych cieków wodnych oraz miasta Bychawa, które ze względu na posiadaną liczbę mieszkańców nie może być objęte dofinansowaniem z programu PROW.

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie i złożenie załączonej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 31 października 2016 r. w godz. pracy Urzędu w pok. nr 8 lub 10. iko_pdf

Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Gminy Bychawa (www.bychawa.pl) oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, oraz u nas. Klikaj w obrazek>>>

Źródło http://bychawa.pl/urzad-miejski/tablica-ogloszen/2414-mozliwosc-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-z-dofinansowaniem.html

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.