Projekt „NOWE KWALIFIKACJE NOWĄ SZANSĄ!”

skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa LUBELSKIEGO, BEZROBOTNYCH zarejestrowanych i niezarejestrowanych w ewidencjach urzędów pracy, a także do ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy jako osoby bezrobotne, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

-kobiety
-osoby niepełnosprawne
-osoby powyżej 50 r. ż.
-osoby długotrwale bezrobotne
-osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania – podczas 6 godzin indywidualnych spotkań (3 spotkania po 2 godziny) każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu z pomocą doradcy zawodowego zanalizuje własne potrzeby, mocne i słabe strony, aby następnie ustalić działania dostosowane do osoby pozostającej bez pracy oraz rynku pracy.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: wrzesień 2016 – listopad 2016

2. Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą (2 spotkania po 2 godziny, łącznie 4 h/os) mają na celu określenie zawodu najodpowiedniejszego pod względem predyspozycji oaz cech charakteru dla danego Uczestnika/Uczestniczki projektu. Doradca zawodowy udzieli informacji o zawodach na rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: wrzesień – listopad 2016 .

3. Poradnictwo psychologiczne – dzięki indywidualnym spotkaniom z psychologiem (7 spotkań po 3 godziny) Uczestnicy/Uczestniczki projektu zwiększą wiarę w siebie oraz własne możliwości i umiejętności. Oświadczeni psychologowie poprzez identyfikację barier psychologicznych utrudniających lub uniemożliwiających sprawne funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz pomoc w ich przezwyciężaniu podniosą poziom motywacji osób bezrobotnych do ponownej aktywności zawodowej.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: wrzesień 2016 – maj 2017.

4. Szkolenia zawodowe – każdy Uczestnik/Uczestniczka dokona wyboru 1 z 3 proponowanych szkoleń:

Opiekun/ka osoby starszej
Rejestrator/ka medyczny/a
Przedstawiciel/ka medyczny/a, farmaceutyczny/a

Wszystkie szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem zewnętrznym (min. 80% uczestników uzyska kwalifikacje zawodowe) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje Uczestników/Uczestniczek projektu.

Ponadto Uczestnikom/Uczestniczek projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: październik 2016 – styczeń 2017.

5. Staże zawodowe – Staże zawodowe będą powiązane z tematyką wybranego szkolenia zawodowego przez okres 3 miesięcy na podstawie umów podpisanych pomiędzy Organizatorem, Pracodawcami a Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. Organizowane będą w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie) lub 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie) w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W trakcie odbywania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Okres realizacji: grudzień 2016 – kwiecień 2017.

6. Pośrednictwo pracy – Celem pośrednictwa pracy jest pomoc Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w znalezieniu zatrudnienia.Pośrednictwo pracy przewiduje 5 jednogodzinnych indywidualnych spotkań dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu, średnio 1-2 razy w tygodniu.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: marzec 2017 – maj 2017.

Dodatkowo zapewniamy:

-stypendium szkoleniowe

-stypendium stażowe

-zwrot kosztów dojazdu

-catering

-wykwalifikowaną kadrę trenerską

-pomoce i materiały oraz miejsce spotkań dostosowane do potrzeb uczestników projektu

Dane kontaktowe: tel: 887 609 675 e-mail: kwalifikacje.szansa@wp.pl

Ogłoszenie na prośbę Kierownika projektu:   Więcej na stronie proself.pl

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *