Informacja.

Szanowni Państwo, informujemy, że ruszył ostatni nabór wniosków na usunięcie wyrobów oraz odpadów azbestowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zasady składania Wniosków pozostają bez zmian stosunku do zeszłego roku. Nabór wniosków będzie trwać od dnia 02.11.2015 r. do dnia 27.11.2015 r.
Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie oraz na stronie: www.azbest.lubelskie.pl.

Nie wspominają jednak przy naborze wniosków o dofinansowaniu do nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

nabór wniosków

R E G U L A M I N

Dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
§ 1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki otrzymania przez osoby fizyczne dofinansowania w postaci nowego pokrycia dachowego w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” oraz obowiązki Samorządu Województwa Lubelskiego i samorządów gminnych z terenu
województwa lubelskiego we wspólnej realizacji Projektu.
§ 2
Definicje
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Wójcie, Radnym Gminnym, Gminie, pracownikach Urzędu Gminy lub gminnych jednostkach organizacyjnych, należy przez to rozumieć odpowiednio także Prezydenta/Burmistrza, Radnych Miejskich, Miasto, pracowników Urzędu Miasta/Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) „Azbest”, „wyroby zawierające azbest”, „materiały zawierające azbest”, „eternit” – wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
2) „Dofinansowanie” – pokrycie kosztów w związku z realizacją zadań wymienionych w § 3 ust. 3 Regulaminu.
2
3) „Gminny Koordynator Projektu” – osoba wyznaczona przez Wójta Gminy będącej Partnerem Projektu odpowiedzialna m.in. za przyjmowanie wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych i ich weryfikację I stopnia.
4) „Instytucja Realizująca” – Samorząd Województwa Lubelskiego.
5) „Komisja” – Komisja powoływana przez Wójta celem oceny wniosków oraz przygotowania listy rankingowej i innych dokumentów i danych niezbędnych Samorządowi Województwa Lubelskiego do sprawnej realizacji Projektu.
6) „Lider” – Województwo Lubelskie wykonujące swoje zadania w ramach projektu poprzez Regionalne Biuro Projektu.
7) „Partner” – Gmina z terenu Województwa Lubelskiego, która podpisała z Samorządem Województwa umowę o współpracy.
8) „Projekt” – „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
9) „Regionalne Biuro Projektu”, „Lokalne Biuro Projektu” – Biura powołane przez
Instytucję Realizującą do realizacji Projektu.
10) „Regulamin” – niniejszy regulamin dotyczący dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym
monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
11) „Umowa o współpracy” – umowa pomiędzy Partnerem Projektu a Samorządem Województwa Lubelskiego, zawarta na podstawie niniejszego regulaminu regulująca warunki współpracy w celu dofinansowania nowych pokryć dachowych dla najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego.
12) „Wniosek o dofinansowanie”, „Wniosek” – dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do Partnera Projektu, celem realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu.
13) „Wnioskodawca” – osoba fizyczna składająca Wniosek, o której mowa w § 3 ust. 2
Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2.
14) „Wykonawca” – przedsiębiorca/osoba wyłoniona przez Partnera Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonania nowego pokrycia dachowego.
3
15) „Zadanie” – wykonanie nowego pokrycia dachowego u Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania.
§ 3
Zasady ogólne
1. Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami gminnymi z terenu województwa lubelskiego, w ramach Obszaru Priorytetowego: 2. Środowisko
i infrastruktura, Obszaru Tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
2. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna z terenu gminy będącej Partnerem Projektu i Partnerem Zadania, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest – w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania – z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Dofinansowanie polegać będzie na wykonaniu nowego pokrycia dachowego przy czym dofinansowanie ze strony Lidera polegać będzie na udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci przekazania:
1) blachy w ilości odpowiadającej ilości metrów kwadratowych uprzednio zdemontowanego pokrycia z wyrobów zawierających azbest, powiększonej o 30% z tytułu ewentualnych odpadów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ilość całkowita przekazanej blachy nie może przekroczyć 200 m2;
2) folii paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2 odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego;
3) gąsiorów kalenicowych w jakości i ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego o którym mowa w ust. 1.
4. Pozostałe koszty i obowiązki związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego spoczywają na Partnerze.
4
5. Złożenie wniosku o wykonanie nowego pokrycia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest, poprzez demontaż i odbiór, bądź
sam odbiór zdemontowanych wyrobów azbestowych realizowanego na podstawie „Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CLXXXVI/3838/2013 z dnia 2 lipca 2013r.
§ 4
Warunki przystąpienia do projektu
1. Do Projektu może zostać zgłoszona jedynie nieruchomość położona na terenie gminy, która podpisała z Województwem Lubelskim umowę partnerską w celu wspólnej realizacji Projektu oraz umowę o współpracy przy dofinansowaniu nowych pokryć
dachowych. Wykaz gmin będących Partnerami Zadania które podpisały umowę o współpracy przy dofinansowaniu nowych pokryć dachowych znajduje się na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl.
2. Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które:
1) złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, w którym zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu, wraz z następującymi załącznikami:
a) zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
b) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
5
c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
2) nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy,
3) posiadają aktualną informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),
4) spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
§ 5
Przyznanie dofinansowania
1. Osoby fizyczne po spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do Projektu, o których mowa w § 4 będą mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z realizacją
zadań określonych § 3 ust. 3 Regulaminu.
2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez osoby fizyczne przed terminem złożenia Wniosku o dofinansowanie.
3. Warunkami przyznania dofinansowania są:
1) spełnienie warunków przystąpienia zapisanych w § 4,
2) pozytywna weryfikacja I i II stopnia wniosku,
3) umieszczenie wniosku na liście rankingowej,
4) wystarczająca pula środków finansowych, pozwalająca na zrealizowanie wniosku.
4. Instytucja Realizująca może określić dodatkowe warunki przyznania dofinansowania.
6
§ 6
Składanie wniosków
1. Termin przyjmowania Wniosków o dofinansowanie ustalać będzie corocznie Instytucja Realizująca.
2. Osoby fizyczne ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć pisemny Wniosek o dofinansowanie do Partnera właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Wnioski o dofinansowanie muszą być wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji lub przez pełnomocnika na podstawie stosownego upoważnienia dołączonego do Wniosku.
4. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę niekompletnego Wniosku, może zostać on wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wskazane w Regulaminie, a także przywołane we wzorze Wniosku.
5. W przypadku nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie Wniosków o dofinansowanie od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów nie wymienionych w Regulaminie, a niezbędnych do prawidłowej weryfikacji i oceny Wniosku.
7. Przed każdym naborem Wniosków o dofinansowanie Instytucja Realizująca, w oparciu o założenia Regulaminu, może określić dodatkowe zasady, wytyczne, kryteria i terminy składania oraz rozpatrywania Wniosków.
8. Formularze Wniosków będzie można uzyskać w postaci papierowej w urzędach gmin
Partnerów, a także w Lokalnych i Regionalnym Biurze Projektu oraz będzie je można pobrać ze strony internetowej Projektu.
9. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku o dofinansowanie, spowoduje wykluczenie Wnioskodawcy z Projektu i Zadania, bez możliwości ponownego złożenia Wniosku o dofinansowanie na dany rok realizacji.
10. Wnioskodawca w przypadku:
1) podania nieprawdziwych danych we Wniosku o dofinansowanie lub
7
2) rezygnacji z usunięcia wyrobów zawierających azbest lub montażu nowego pokrycia dachowego lub
3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 11,
zobowiązany może zostać do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Lidera związanych z realizacją Wniosku o dofinansowanie, które powstały po terminie przekazania Wnioskodawcy informacji, iż jego Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.
11. W przypadku zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej Wnioskiem o dofinansowanie, bądź powstania dodatkowych okoliczności mających wpływ na realizację zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Partnera a Partner Lidera.
12. Złożenie Wniosku o dofinansowanie, nie prowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek roszczenia wobec Lidera i/lub Partnera o wykonanie zadania.
§ 7
Komisja oceny wniosków
1. Ocenę wniosków przeprowadzać będzie Komisja.
2. Komisję powołuje Wójt.
3. W skład Komisji wchodzą:
1) Sekretarz Gminy,
2) Gminny Koordynator Projektu,
3) Pracownik Urzędu Gminy do spraw budowlanych,
4) Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) Radny Gminny pełniący funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji rady do spraw społecznych lub odpowiedniej.
4. Odpowiedzialność za działania Komisji spoczywa na Partnerze.
5. Wójt może powołać, do pracy w Komisji osoby, których obecność w pracach Komisji uzna za stosowne.
8
§ 8
Kryteria oceny wniosków
1. Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie niżej wymienionych kryteriów:
1) dochód na osobę w gospodarstwie domowym,
2) liczba dzieci w gospodarstwie domowym,
3) liczba osób w gospodarstwie domowym z orzeczoną niepełnosprawnością,
4) samotne wychowywanie dzieci.
2. W ramach w/w kryteriów przyznawane będą następujące ilości punktów:
1) Dochód na osobę:
a) w rodzinie:
456,00 zł – 380,01 zł: 1punkt
380,00 zł – 305,01: 2 punkty
305,00 zł i poniżej: 4 punkty
b) samotnie gospodarującą 542,00 zł i poniżej: 3 punkty;
2) Liczba dzieci w rodzinie:
a) 1 lub 2 dzieci: 0 punktów,
b) 3 dzieci: 2 punkty,
c) za każde kolejne dziecko powyżej trojga: 2 punkty.
3) Liczba osób w rodzinie z orzeczoną niepełnosprawnością – za każdą osobę 2 punkty.
4) Osoba samotnie wychowująca dzieci:
a) 1 dziecko: 1 punkt,
b) 2 dzieci: 2 punkty,
c) za każde kolejne dziecko powyżej dwojga: 2 punkty.
3. Spełnienie w/w kryteriów potwierdzone będzie przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będącego członkiem Komisji, na co Wnioskodawca wyraża zgodę składając wniosek o dofinansowanie.
§ 9
Ocena wniosków
1. Wnioski będą poddawane dwustopniowej weryfikacji.
9
2. Weryfikacji I stopnia będzie dokonywał Gminny Koordynator Projektu.
3. Weryfikacja I stopnia będzie polegała na sprawdzeniu poprawności wniosku pod względem formalnym (spełnienia warunków przystąpienia wymienionych w § 4).
4. Weryfikacji II stopnia dokonuje Komisja a weryfikacja ta będzie polegała na ocenie wniosku pod względem merytorycznym na podstawie kryteriów wymienionych w § 8.
5. Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację I i II stopnia, zostaną umieszczone na gminnej liście rankingowej w kolejności od największej ilości otrzymanych punktów.
6. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej wniosków o pozycji na liście decydować będzie data i godzina złożenia wniosku u Partnera Projektu
(im wcześniejsza data i godzina, tym wyższa pozycja na liście).
7. Komisja sporządza, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, gminną listę rankingową wniosków i przekazuje ją wraz z wnioskami i pisemnym uzasadnieniem każdego z nich do Regionalnego Biura Projektu.
8. Regionalne Biuro Projektu zarekomenduje gminne listy rankingowe Zarządowi Województwa Lubelskiego.
9. Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie w drodze uchwały decyzję o zatwierdzeniu gminnych list rankingowych.
10. Wnioskodawcy których wnioski znalazły się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego liście rankingowej, zostaną o tym poinformowani przez Gminnych Koordynatorów Projektu.
§ 10
Inne postanowienia
1. Wnioski nie przyjęte do dofinansowania w danym roku realizacji Zadania z powodu
braku środków finansowych lub braku wykonawcy na danym terenie, mogą być dofinansowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
2. Lider zastrzega, iż bez podania przyczyny może nie zakwalifikować złożonego Wniosku o dofinansowanie zadania. W takim przypadku po stronie Wnioskodawcy nie powstaje
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.
10
3. Lider i Partner zastrzegają sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy złożony wniosek, jak również kontroli tej mogą dokonać podczas całego okresu realizacji Zadania.
4. Kontrolę o której mowa w ust. 3 mogą przeprowadzać osoby i firmy trzecie wskazane przez Lidera i/lub Partnera i posiadające odpowiednie upoważnienie.
§ 11
Obowiązki Samorządu Województwa Lubelskiego
1. Do obowiązków Samorządu Województwa Lubelskiego jako Instytucji Realizującej – Lidera, działającego poprzez Regionalne Biuro Projektu, należy:
1) nadzór nad prawidłową realizacją Projektu,
2) współpraca i wymiana informacji z Partnerami, Regionalnym Biurem Projektu, Lokalnymi Biurami Projektu, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie i Stroną Szwajcarską podczas całego okresu realizacji Zadania,
3) udzielanie Wnioskodawcom wszelkich informacji dotyczących warunków uczestnictwa w Zadaniu,
4) zarekomendowanie Zarządowi Województwa gminnych list rankingowych.
2. Szczegółowe obowiązku i warunki współpracy Lidera z Partnerami normować będzie umowa o współpracy.
§ 12
Obowiązki Partnerów Projektu
1. Do obowiązków Partnerów należy przede wszystkim:
1) zawarcie umowy o współpracy przy dofinansowaniu nowych pokryć dachowych i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,
2) powołanie Komisji o której mowa w § 7,
3) przyjmowanie Wniosków od osób fizycznych, dokonywanie ich weryfikacji I i II stopnia, sporządzenie gminnej listy rankingowej Wniosków (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) i ich przekazywanie do Regionalnego Biura Projektu,
4) bieżąca współpraca z Lokalnymi i Regionalnym Biurem Projektu,
11
5) przygotowywanie i dostarczanie do Lokalnego lub Regionalnego Biura Projektu wszelkich informacji i danych niezbędnych do sprawozdawczości i monitoringu
Zadania,
2. Szczegółowe obowiązku i warunki współpracy Partnera z Liderem normować będzie umowa o współpracy.
§ 13
Postanowienia końcowe

Instytucja Realizująca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, w tym również w przypadku konieczności dostosowania zapisów
Regulaminu do nowych wytycznych Strony Szwajcarskiej, zmiany przepisów prawnych UE i krajowych dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, dokumentów
programowych i strategicznych odnoszących się do gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest, jak również zaistnienia innych ważnych czynników, które wystąpią na etapie realizacji Projektu.
§ 14
Interpretacja postanowień Regulaminu leży wyłącznie w kompetencji Lidera.
§ 15
Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki Nr 1-2.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego
stosownej uchwały o jego przyjęciu.

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *