Możesz jeszcze przystąpić do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę.

Aktualizacja: Mieszkańcy nw. miejscowości: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Gałęzów, Kosarzew Dolny-Kolonia, Leśniczówka, Marysin, Olszowiec, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wincentówek, Wola Gałęzowska, Zaraszów, Zdrapy.

Informujemy, że istnieje możliwość udziału w projekcie „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa” współfinansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace montażowe planowane są od 1.04.2019 do 15.11.2019 r. Wysokość udziału mieszkańca w kosztach realizacji projektu może wynieść maksymalnie do 6 300,00 zł brutto z podatkiem VAT. Ostateczna kwota udziału może być niższa w zależności od wyników przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót

Osoby wyrażające wolę udziału w projekcie informujemy, że kwotę udziału własnego należy wpłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata – zaliczkowa w wysokości 3 000,00 zł brutto płatna do dnia 10 stycznia 2019 r. przez wszystkich uczestników projektu, druga rata końcowa w wysokości wynikającej z wyliczenia po rozstrzygnięciu przetargu płatna do dnia 31.03.2019 r. dla osób przewidzianych do montażu w pierwszym etapie, oraz do dnia 30.06.2019 r. dla osób przewidzianych do realizacji w drugim etapie.

Wpłaty gotówkowe można dokonać wyłącznie w banku (od wpłat w Rejonowym Banku Spółdzielczym nie będzie pobierana prowizja) lub przelewem.

Wpłaty nie można dokonać w kasie urzędu.

Druki wpłat do pobrania poniżej w formacie PDF do wydruku (druki należy uzupełnić o dane osobowe i adresowe).

Druk zaliczkiPobierz 

bychawa.pl

Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37% kosztów kwalifikowanych. Koszt jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę wraz z dokumentacją projektową to ok. 8000 zł – 9000 zł (plus podatek VAT), w takim przypadku wkład własny mieszkańców wynosiłby ok. 3200 zł (plus podatek VAT). Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Bychawa.

Projektem mogą zostać objęci mieszkańcy sołectw gminy Bychawa z wyjątkiem:

Bychawki Trzeciej-Kolonii, Podzamcza, Łęczycy, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej, Gałęzowa-Kolonii Drugiej, Kowerska, Józwowa, Woli Gałęzowskiej-Kolonii, Starej Wsi Pierwszej, Zaraszowa-Kolonii, Woli Dużej-Kolonii, Osowy-Kolonii, Olszowca-Kolonii, tj. sołectw na terenie których brak jest zaewidencjonowanych cieków wodnych oraz miasta Bychawa, które ze względu na posiadaną liczbę mieszkańców nie może być objęte dofinansowaniem z programu PROW.

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Bychawie, nawet jutro (29.12.2018 r. – Urząd pracuje).

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.