Ogłoszenie

Burmistrza Bychawy

o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami współpracy pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją statutową działalność na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji: 21 listopada 2018 r.

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie składając osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz poczty elektronicznej: um@bychawa.pl

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl

/-/ Burmistrz Bychawy

PROGRAM
WSPÓŁPRACY GMINY BYCHAWA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2019
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Podstawy prawne programu
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji samorządowej
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwana
w dalszej części programu „ustawą”.
Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu gminnego liczne obowiązki. Jednym z podstawowych,
o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bychawa,
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Bychawy,
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bychawie,
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bychawie,
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
6) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 5,
7) podmiocie Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Rozdział II
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy
Bychawa oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
aktywne włączanie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
w obszar działań publicznych gminy.
Celami szczegółowymi Programu są:
1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych, umocnienie lokalnych działań,
2) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w realizacji zadań gminy w sferze zadań
publicznych,
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy służących
lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców,
4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
5) budowanie dialogu społecznego,
6) umocnienie poczucia współodpowiedzialności za wspólnoty lokalne oraz ich tradycje,
7) intensyfikowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży.
Rozdział III
ZASADY WSPÓŁPRACY
Zasadami współpracy z podmiotami Programu, jakimi kierować się będzie Gmina są:
1) zasada pomocniczości – zgodnie z którą Gmina uznaje prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie
współpracuje z podmiotami Programu, a także wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań
publicznych na zasadach i w formie określonych przez ustawę,
2) zasada suwerenności stron – zgodnie z którą Gmina respektuje odrębność i suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych,
3) zasada partnerstwa – co oznacza, że podmioty Programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie
oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz
wykonywaniu zadań publicznych,
4) zasada efektywności – polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych,
5) zasada uczciwej konkurencji – polega na umożliwieniu konkurencji pomiędzy podmiotami Programu,
a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na równych prawach,
6) zasada jawności – zgodnie z którą organy Gminy udostępniają podmiotom Programu informacje
o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi
podmiotami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych przez jednostki podległe
lub nadzorowane przez organy Gminy wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby
możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby,
7) zasada legalności – w myśl której wszelkie działania organów Gminy oraz podmiotów Programu
odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
Rozdział IV
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy z podmiotami Programu odbywać się będzie w formach finansowych
i niefinansowych.
Formy finansowe to:
1) zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach
określonych w ustawie,
2) zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy.
Formy niefinansowe to:
1) konsultacja projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
podmiotów Programu,
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
3) obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez podmioty
Programu,
4) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu i ich przedsięwzięciom,
5) wspieranie podmiotów Programu w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
6) promocja działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w „Głos
Rozdział V
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z zakresu:
1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja imprez kulturalnych, konkursów, wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji i prelekcji
związanych z promocją dziedzictwa kulturowego gminy Bychawa,
b) wydawanie publikacji – książek, folderów i albumów tematycznie związanych z gminą Bychawa,
c) realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu
zwiększenia potencjału kulturalnego oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju gminy
poprzez kulturę,
d) wspieranie zespołów artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej i jej
promocji,
e) opracowanie, przygotowanie i organizacja wakacyjnej oferty kulturalnej skierowanej dla
mieszkańców gminy i osób odwiedzających.
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
piłki siatkowej, piłki koszykowej,
b) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania
i doskonalenia umiejętności pływackich,
c) wspieranie działań promujących uprawianie sportu i rekreacji ruchowej.
3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu
i rozwoju zainteresowań z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,
b) wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami.
6) Promowanie i organizowanie wolontariatu.
7) Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Rozdział VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
Rozdział VII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Podmiotami realizującymi Program są:
1) Rada Miejska w Bychawie w zakresie wytyczania kierunków współdziałania i określania wielkości
środków publicznych przeznaczonych na ten cel,
2) Burmistrz Bychawy w zakresie realizacji współpracy z organizacjami i podmiotami oraz zlecania im
konkretnych zadań Gminy do realizacji,
3) poszczególne komórki organizacyjne Urzędu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami
i podmiotami Programu, w tym wzajemnego konsultowania i informowania o potrzebach społecznych.
Program będzie realizowany poprzez inicjowanie przez organy Gminy realizacji form, o których mowa
w rozdziale IV Programu.
Rozdział VIII
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Na realizację Programu przeznacza się środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 213 800,00 zł.
Kwota ta może ulec zmianie w trakcie uchwalania budżetu przez Radę lub w trakcie roku budżetowego.
Wysokość środków na poszczególne zadania pożytku publicznego określa uchwała budżetowa Gminy.
Rozdział IX
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
Do oceny realizacji wykonania programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań objętych Programem,
2) liczbę złożonych ofert przez podmioty ubiegające się o realizację zadań objętych programem,
3) liczbę podmiotów, które zwróciły się z prośbą o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
z pominięciem procedury konkursowej,
4) liczbę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie,
5) wysokość środków finansowych przyznanych w ramach realizacji Programu,
6) liczbę i rodzaj zrealizowanych zadań.
Rozdział X
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
KONSULTACJI
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy został opracowany przez Burmistrza
w terminie do 31 października 2017 roku i przesłany organizacjom pozarządowym lub podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym.
Konsultacje odbyły się w sposób określony w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia
28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zgodnie z tą uchwałą projekt programu został przekazany organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do konsultacji, zamieszczony na tablicy ogłoszeń
Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bychawa.pl.
W efekcie przeprowadzonych konsultacji w określonym terminie wniesiono / nie wniesiono uwagi…
Rozdział XI
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
1) Burmistrz każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową celem zaopiniowania złożonych ofert.
2) W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz
przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty z wyłączeniem
przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział
w konkursie.
2) Burmistrz, po przyjęciu Programu współpracy publikuje informację o naborze kandydatów
wskazanych przez organizacje na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
organizowanych w trybie ustawy. Do informacji dołącza się formularz zgłoszenia kandydata. Burmistrz
po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje listę kandydatów do komisji
konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert. Kandydatami na członków komisji
konkursowej mogą być członkowie organizacji oraz osoby wskazane przez organizacje (niebędące ich
członkami).
3) Burmistrz powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego.
4) Burmistrz, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej
przedstawiciela organizacji z listy kandydatów.
5) Zasady działania komisji konkursowych:
a) komisja pracuje w składzie powołanym zarządzeniem Burmistrza,
b) pracami komisji kieruje przewodniczący komisji,
c) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu.
6) Do zadań komisji konkursowej należy:
a) opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursowym,
b) sporządzenie protokołu z prac komisji.

projekt”
Uchwała Nr …./…./2018
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia … listopada 2018 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się program współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy. Program wpisuje się w
realizacje podstawowego zadania gminy jakim jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.
Został opracowany w oparciu o realne potrzeby mieszkańców gminy Bychawa oraz w oparciu
o wnioski przekazane organizacje pozarządowe.
Program współpracy stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady,
przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach
współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki
społecznej oraz wyrazem zaangażowania samorządu gminy Bychawa i organizacji
pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na zasadach uczciwej
konkurencji i jawności. Jest dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla dobra
i rozwoju lokalnej społeczności.
Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Konsultacje przedmiotowego programu
przeprowadzono w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2018 r. w sposób określony
w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W tym celu projekt programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Bychawie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej:
www.bychawa.pl oraz przekazany organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
wymienionych w art. 3 ust. 3 takim jak: Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawskie
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej,
Stowarzyszenie Razem dla Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic,
Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, Uczniowski
Klub Pływacki „ Bychawa”, Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. J.
Chrzciciela w Bychawie.

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.