Konkurs fotograficzny

Ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcie Zaraszowa i okolic! Niedawno nasza strona wygrała jako nagrodę aparat fotograficzny. Postanowiliśmy przeznaczyć ww aparat na nagrodę główną w konkursie fotograficznym zaraszow.pl

Nagroda główna – aparat fotograficzny (5 Mpix, film HD, USB 2.0, 2,4″ LCD )
Nagroda za II i III miejsce koszulki z haftem “zaraszow.pl”  konkurs

Prześlij do nas zdjęcie Zaraszowa, bądź okolic (w dowolnej kategorii, zdjęcie ogólne bądź tematyczne). Możesz dodać opis,  najciekawsze opublikujemy i nagrodzimy wybrane.

Regulamin konkursu fotograficznego

 • Konkurs organizowany jest przez stronę zaraszow.pl
 • Konkurs ma charakter otwarty 😉 do 50 km. od Zaraszowa
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Uczestnik może przysłać maksymalnie 9 zdjęć w formie cyfrowej na adres konkurs@zaraszow.pl Wiadomoś ma zawierać Imię, Nazwisko, oraz adres do ew. wysyłki nagrody, opcjonalnie nr. tel.
 • Zdjęcia można nadsyłać od dziś do odwołania (informacja zostanie zamieszczona w jednym z kolejnych wpisów kategorii “Konkurs”
 • Uczestnik może zarejestrować na portal.zaraszow.pl i samodzielnie opublikować materiał
 • Równolegle zdjęcia można publikować na profilu spol. G+
 • Zdjęcia opublikujemy w osobnym “wpisie” zatytułowanym Imieniem i Nazwiskiem, bądź Pseudonimem autora. W ww mailu autor zaznacza  jaki ma być tytuł (Im. Nazw., czy pseudonim)
 • Wymagania techniczne:
 • fotografie zapisane w formacie JPG (organizator do publikacji konkursowej zimniejszy zdjęcia do rozdzielczości – 1024 pix)
 • pliki prosimy zatytułować nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (Np. Nowak Jan – Nowak-j-01 i tp. wskazane, nieobowiązkowe)
 • Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.
 • Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym
 • Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie wysyłki
 • Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora
 • Zwycięzców wyłonią internauci i Jury Konkursu.
 • Głosowanie internautów będzie podwójne i dwuetapowe
 • Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)
 • Organizator zastrzega wprowadzenie wszelkich zmian

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Jedna myśl na temat “Konkurs fotograficzny

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.