Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Zaproszenie do udziału
w Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej
W bieżącym roku szkolnym organizujemy VI edycję Gminnego Konkursu Piosenki
Angielskiej. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych , a jego
głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Bychawy. Organizując konkurs
pragniemy propagować język obcy poprzez piosenkę, motywować uczniów do nauki języka
angielskiego jak i doskonalić ich umiejętności językowe, ćwiczyć poprawną wymowę oraz
zaprezentować Państwu umiejętności wokalne uczniów naszej Gminy.
Dziękujemy dyrektorom szkół za wysiłek i pomoc nauczycielom oraz uczniom w zdobywaniu
nowych doświadczeń scenicznych oraz językowych.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom
życzymy wielu sukcesów
Organizatorzy

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej dla uczniów klas III-VII Szkół
Podstawowych w Gminie Bychawa pod Patronatem Burmistrza Bychawy
1. Szczegółowe cele konkursu
• Propagowanie języków obcych poprzez piosenkę.
• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności
językowych w sposób interesujący dla uczniów.
• Wzbogacenie oraz utrwalenie leksyki języka angielskiego.
• Ćwiczenie poprawnej wymowy.
• Prezentacja umiejętności językowych oraz wokalnych uczniów.
• Praca z uczniami uzdolnionymi wokalnie, językowo i scenicznie.
• Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów.
• Nauka zdrowego współzawodnictwa.
• Przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych- przezwyciężenie stresu i tremy
oraz umiejętności zachowania się na scenie.
• Budzenie wiary we własne możliwości.
• Promocja aktywności artystycznej wśród uczniów.
• Promocja utalentowanych uczniów.
• Promocja szkoły .
• Promocja Gminy Bychawa i jej młodych mieszkańców.
• Współpraca szkół w Gminie Bychawa.
2. Informacje ogólne i warunki uczestnictwa w Konkursie
• Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej (zwany dalej Konkursem) jest skierowany dla
uczniów klas III-VII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bychawa.
• Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana
w Bychawce Drugiej (dalej zwana Organizatorem).
• Konkurs jest objęty patronatem Burmistrza Bychawy.
• Za sprawy organizacyjne Konkursu odpowiada szkolny koordynator Konkursu
wytypowany przez Organizatora.
• Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie klas III-VII.
• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej
załącznik do regulaminu oraz przygotowanie i dostarczenie podkładu muzycznego do
Koordynatora Konkursu do dnia 16 lutego 2018 roku (Kartę Zgłoszenia oraz podkład
muzyczny należy dostarczyć osobiście do Koordynatora Konkursu lub pozostawić w
sekretariacie szkoły-Organizatora).
• Wykonawcy przygotują i zaprezentują jedną dowolną piosenkę w języku angielskim
trwającą nie dłużej niż 6 minut; piosenka może być również utworem własnym.
• Wykonawcy przed występem zaprezentują publiczności uzasadnienie własnego
wyboru poprzez podanie w języku angielskim lub polskim tytuł oraz wykonawcę
oryginału utworu.
• Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być nagranie
instrumentalne na płycie CD lub w formacie MP3 jak i akompaniament własny
(ważne by akompaniament bądź nagranie było bez słów tylko muzyka).
• Uczestnicy muszą znać na pamięć słowa prezentowanych utworów muzycznych oraz
rozumieć słowa śpiewanych przez siebie piosenek.
• Piosenki nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz słów niecenzuralnych.
• Po wypełnieniu Karty Zgłoszenia oraz dostarczeniu jej do Koordynatora lub
sekretariatu szkoły – Organizatora uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
3. Ocena i nagrody
• Jury konkursowe dokona oceny wykonawców biorących udział w Konkursie.
• W skład Jury wchodzą 2 członkowie Rady Gminy Bychawa nie związani z żadną ze
szkół biorących udział w Konkursie oraz po jednym przedstawicielu z każdej ze szkół
uczestniczących w Konkursie.
• Przedstawiciela Jury danej szkoły będącej uczestnikiem Konkursu wybiera Dyrekcja
danej szkoły (sugerowany wybór to nauczyciel języka angielskiego lub muzyki lub
inny nauczyciel /rodzic mający kwalifikacje do powierzenia mu tej funkcji).
• Nad poprawnością przebiegu głosowania czuwa Koordynator nie biorący udziału w
głosowaniu oraz nie zasiadający w Jury Konkursu.
• Jury oceniać będzie stronę muzyczno-wokalną prezentowanych utworów (poprawność
językową, walory głosowe, interpretację własną).
KRYTERIA OCENY
– poprawność językowa (1-5 pkt.)
– jakość wykonania oceniana pod kątem czystości dźwięków (1-5 pkt.)
– wrażenie artystyczne w tym: interpretacja, strój, układ taneczny (1-5 pkt.)
W WYNIKU PRZESŁUCHAŃ JURY PRZYZNAJE NAGRODY
– miejsca od 1 do 3 w kategorii SOLISTA
– Nagroda Publiczności
– wyróżnienia
4. Ocena Jury jest ostateczna.
5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki oraz Dyplomy
Uczestnictwa natomiast zwycięzcy Dyplomy Uczestnictwa oraz nagrody
rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Bychawy
6. Postanowienia końcowe
• Organizator zastrzega sobie podejmowanie /w razie konieczności/ decyzji nie
zawartych w Regulaminie Konkursu oraz interpretacji postanowień w nim
zawartych w razie sytuacji wymagających takich działań
• Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Koordynator Konkursu
ze strony Organizatora pani Magdalena Jarocka nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej
(kontakt mailowy: magdalenazun@interia.pl)
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW/UCZESTNIKA
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia na VI Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej pod patronatem
Burmistrza Bychawy w roku szkolnym 2017/2018
*(wypełnić drukowanymi literami)
1. Imię i nazwisko solisty, klasa
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko opiekuna ewentualnie osoby wchodzącej w skład Jury
Opiekun…………………………………………………………………………………………
Członek Jury……………………………………………………………………………………
3. Szkoła
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Repertuar: tytuł utworu, wykonawca oryginalny
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
5. Rodzaj nośnika/akompaniament własny
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej:…………………………………………………………………..

Do pobrania: Regulamin 

Zaproszenie

Data nieznana…

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *