25.07.2021 r. Zapraszamy na Coroczny Festyn Zaraszowski, w Alei Kasztanowej.
Plan:
14,00 Rozpoczęcie festynu i zapisy
o 15,00 Nabożeństwo z modlitwą za mieszkańców Zaraszowa, Koloni, Urszulina i okolic,
także za tych którzy wyjechali i żyją gdzieś daleko, także za tych których drogi
poprowadziły już ku wieczności.
15,20 Konkurs festynowy i Konkurs stanowisk
ok 18,00 Losowanie/rozdanie nagród i zakończenie festynu
Program, a szczególnie godzina zakończenia, może się zmienić w zależności od ilości
uczestników czy pogody.

Festyn Zaraszowski znany jako Turniej Rycerski, tegoroczny temat przewodni to – „Zaraszowskie drogi” inaczej – „Wszystkie drogi prowadzą do Zaraszowa”

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Starosty Lubelskiego oraz Burmistrza Miasta Bychawa.

Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z Gminy Bychawa. Dziękujemy sponsorom za wsparcie.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i okolic , Ochotnicza Straż Pożarna w
Zaraszowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie, Szkoła Podstawowa im Ks.
Dominika Maja w Zaraszowie, 40 Drużyna Harcerska „Tropiciele”, Fundacja Folkloru,
Muzyki i Kultury Ludowej „Cyja”, Radna Rady Powiatu Lubelskiego Anna Pawlas,
Radny Gminy Miejskiej w Bychawie oraz Administrator strony zaraszow.pl Jerzy Jelcow,
Sołtysi Zaraszowa, Kolonii Zaraszów i Urszulina: Joanna Baran, Andrzej Poniewozik i
Stanisław Ziarkowski oraz Ks. Krzysztof Łaszcz SI,
Gość specjalny: Górnicza Kapela Podwórkowa KARBON

Jedna z dodatkowych atrakcji np.: koń Waluś ze stajni Pani Małgorzaty Kochaniec,

Pojazdy, traktory zabytkowe i współczesne.


KONKURS FESTYNOWY
Konkurs Festynowy ma być formą zabawy dla dzieci i dorosłych przez przypomnienie
rożnych pojazdów jakie poruszały się kiedyś i dzisiaj po naszych drogach.
W Konkursie Festynowym może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, kto zapisze się
w punkcie „ZAPISY’, zaakceptuje regulamin konkursu, otrzyma kartę konkursową i
podda się reżimowi sanitarnemu tzn podda się pomiarowi temperatury przy wejściu na
festyn, będzie dezynfekował ręce wg zaleceń organizatorów a prowadzący stanowisko
festynowe będzie nosił maseczkę i każdorazowo dezynfekował udostępniany uczestnikom
festynu sprzęt.
W konkursie mogą wziąć udział także prowadzący lub pomagający prowadzącemu
stanowisko ale pod warunkiem, że stanowisko będzie ciągle funkcjonowało.
Niepełnoletni mogą brać udział w Konkursie Festynowym i samym Festynie będąc z
dorosłym opiekunem, który odpowiada za dziecko także na stanowiskach konkursowych.

Zapisując się zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu, wymogów sanitarnych
związanych z epidemią, wyrażamy zgodę na publikację swojego wizerunku, oraz na
upublicznienie swojego nazwiska przy losowaniu nagród.

Po zapisaniu się odwiedzamy w dowolnej kolejności wszystkie stanowiska konkursowe,
podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego bądź prowadzących stanowisko,
oglądamy przygotowane prezentacje i wykonujemy zlecone przez prowadzącego
stanowisko zadanie. Zadania powinny być różne, tzn nie muszą być takie same dla
wszystkich uczestników. Czas ich wykonania też może być różny.
Zadanie nie jest oceniane a jedynie zaliczane przez postawienie pieczątki na karcie
konkursowej.
Karty z zaliczonymi wszystkimi stanowiskami oddajemy osobiście SZEFOWEJ
stanowiska ZAPISY. Karty te wezmą udział w losowaniu nagród i upominków Konkursu
Festynowego.
Losowanie przeprowadza SZEFOWA stanowiska ZAPISY w sposób uzgodniony z
Organizatorami. Tym razem nie wymagamy osobistego odbioru nagród i upominków.
Losowanie będzie opublikowane w internecie. Czas i miejsce odbioru nagród będzie
podany przez organizatorów.
W tym roku wśród uczestników Konkursu rozlosujemy nagrody główne: rowery.

nagroda rower


Dzieci odbierają nagrody w obecności i za zgodą opiekuna.


KONKURS STANOWISK
Biorą w nim udział szefowie uzgodnionych z organizatorami i przygotowanych Stanowisk
Konkursowych.
Przy oddawaniu SZEFOWEJ stanowiska ZAPISY Karty uczestnika KONKURSU
FESTYNOWEGO, oddajemy osobiście głos na najciekawsze, najlepsze naszym zdaniem
stanowisko.
Każdy zapisany uczestnik ma prawo oddania jednego głosu.
Trzy najwyżej ocenione stanowiska otrzymują nagrody, które odbiera szef stanowiska.
Wydarzenie dostosowane do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny
Inspektor Sanitarny.
Życzymy wszystkim miłej zabawy!!!
Organizatorzy.

REGULAMIN KONKURSU FESTYNOWEGO I KONKURSU STANOWISK
Na wstępie Wytyczne … w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Klauzula dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych
uczestników imprezy;
obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;
Uczestnik podpisze obowiązkowe oświadczenie przy wejściu na imprezę, że uczestnik,
według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
Uczestników informujemy z wyprzedzeniem:
o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

W powyższej komunikacji organizator wydarzenia wykorzystał wszystkie dostępne kanały
informacyjne.
Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by
ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że
osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie. Pełny tekst
Wytycznych jest poniżej. Prosimy wszystkich o zapoznanie się.

Spis treści:
Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
Zasady organizacji widowni.
Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
uczestnika lub obsługi wydarzenia.
Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
Powołanie przez organizatora wydarzenia koordynatora do spraw zdrowotnych lub
delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie
wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:
zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie
mających kontakt z publicznością;
dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;

organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji;
szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur
stosowanych na imprezie;
planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób
pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników
biurowych;
opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę
zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o
stanie zdrowia)
opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS.
Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
Jeśli to możliwe, organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i
rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej.
Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie
przystąpienia do pracy.
Przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie, z
uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem
wymaganego dystansu.
Adaptacja spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów
i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa).
Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5
metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
Ograniczenie usadzenia pełnego składu orkiestry w kanale orkiestrowym.
Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i
rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych tam, gdzie to jest możliwe. Po
zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem i
nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.
Mikroporty: indywidualne dla każdego aktora, podpisane, na czas trwania całego cyklu
przedstawień.
W orkiestrach – dla instrumentów dętych pojemniki ze środkiem dezynfekującym, służące
do oczyszczania instrumentów ze skroplonego powietrza.
Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
Organizatorzy wydarzeń powinni dokonać aktualizacji swoich regulaminów pod kątem
wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.
klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych
uczestników imprezy;
obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;
złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na
imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie
jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym;
Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem:
o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa
na terenie wydarzenia.
W powyższej komunikacji organizator wydarzenia powinien wykorzystać wszystkie
dostępne kanały informacyjne.
Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by
ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że
osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
Przykładowy sposób zbierania danych:
Uczestnicy z dostępem online Uczestnicy bez dostępu online
Rejestracja online na stronie organizatora, podanie danych trackingowych, akceptacja
regulaminu z RODO i z oświadczeniem uczestnika, że jeżeli wystąpią u niego objawy
choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.Pobranie
biletu/wejściówki.Przy wejściu poświadczenie tożsamości za pomocą nazwiska/hasła/kodu
ustalonego w drodze rejestracji. Wcześniejszy kontakt telefoniczny z organizatorem w
czasie którego organizator:Rezerwuje bilet/wejściówkę.Zbiera dane trackingowe wraz z
akceptacją regulaminu z RODO i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy
choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.Informuje o
procedurze wejścia, podaniu kodu etc.Dla osób przychodzących bezpośrednio na miejsce
wydarzenia: w miejscach informujących o wydarzeniu powinna znaleźć się informacja o
konieczności przyjścia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz o procedurze zbierania
danych przed wejściem.
Zasady organizacji widowni.
Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
zakrywania ust i nosa przez widzów;
udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być
zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza,
który:
uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą,
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic
informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu
m.in. 1,5 metra.
Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony
osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk); na imprezach gdzie obowiązuje
procedura przeszukania ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce;
ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren
imprezy;
w obiektach gdzie jest to możliwe – podział publiczności na sekcje wpuszczane w
odpowiednich odstępach czasowych;

w przypadku obiektów posiadających jedno wejście ustalenie odrębnych godzin wejścia
dla poszczególnych grup osób;
w przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście podział na możliwie
największą ilość wejść;
preferowane bilety elektroniczne w telefonach.
Rozejście się publiczności:
sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie najpierw
osób starszych;
udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.
Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na wydarzeniach:
Strefa widowni z miejscami do siedzenia:
W dużych obiektach możliwość dzielenia na strefy (każda strefa ma, jeśli to możliwe,
dedykowane toalety, punkty gastronomiczne, aby ograniczyć przemieszczanie się osób po
obiekcie);
Miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie;
Strefa widowni stojąca:
wprowadzenie oznaczeń poziomych, wydzielających odpowiednie strefy, umożliwiające
zachowanie dystansu społecznego;
Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w
przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.
Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu
imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i

niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-
klimatyzacyjnymi – postępowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (w załączniku).

Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy
wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z
niepełnosprawnością;
udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak,
aby móc zachować wymagany dystans;
oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie
z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
Sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków powinno uwzględniać:
stosowanie specjalnych środków dezynfekujących;
obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania lub ozonowania takich pomieszczeń, ze
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, z którą kontaktuje się klient;
zasady odkażania urządzeń systemów płatności.
Wyłączenie z użytku depozytów i palarni.
Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla
pracowników i obsługi.
Ciągi komunikacyjne/toalety:
zaleca się zapewnienie w miarę możliwości bezdotykowego otwierania drzwi;

zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z
niepełnosprawnością, starsze, ciężarne;
nie zaleca się używania nadmuchowych suszarek do rąk;
zaleca się wyłączenie z użytkowania co drugiego pisuaru, jeśli nie są one umieszczone w
odległości umożliwiającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego oraz taka
organizacja korzystania z toalet, aby ułatwić zachowanie dystansu.
W momencie uruchomienia etapu pozwalającego na organizację imprezy masowej w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych, dodatkowy obowiązek poinformowania właściwego powiatowego inspektoratu
sanitarnego o zastosowanych środkach bezpieczeństwa wraz z prośbą o weryfikację pod
kątem epidemiologicznym.
Serwowanie posiłków dla obsługi i artystów z uwzględnieniem zasad reżimu
restauracyjnego.
Dostępność płynów do dezynfekcji w strefie konsumpcji posiłków.
Pranie ręczników i odzieży (koszulki obsługi) w temperaturze min. 60 stopni lub
odpowiednia dezynfekcja.
Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej
wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski,
maseczki, albo przyłbicy.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do dezynfekcji rąk.
Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym zostały zapewnione przy wejściach,
w toaletach i przy punktach sprzedaży.
Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi,
oddzielającą klienta od pracownika.
Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na
godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję
PIN-padów, skanerów – każdorazowo po/przed użyciem. Systematyczna dezynfekcja rąk.
Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach
sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 metra (chyba że jest to niemożliwe ze względu
na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia
środki ochrony osobistej).
Konfekcja na stoiskach dostępna bez możliwości przymierzania.
Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych.
Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody,
mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.
Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających
drzwi pomieszczeń i toalet.
Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.
Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się
publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
uczestnika lub obsługi wydarzenia.
Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
Załączniki – instrukcje:
– mycia rąk
Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk
– dezynfekcji rąk
– prawidłowego zdejmowania maseczki
– prawidłowego zdejmowania rękawiczek
– gospodarowanie odpadami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Życzymy wszystkim miłej zabawy!!!

Organizatorzy.

Kategorie: Newsy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.