FESTYN RODZINNY
„Poznaj smaki naszych ziem” niedziela, 22.09.2019 r. Bychawa, park za kościołem

Program:

– 15:10 ”Klub Seniora” przy Bychawskim Centrum Kultury

-15:30 ”Męski Zespół Wokalny” przy Bychawskim Centrum Kultury

-16:00 Pokaz kulinarny z degustacja

-17:00 ”Głuskowianki”

-18:00 Pokaz kulinarny z degustacja

-19:00 Potańcówka pod gwiazdami

-23:00 Zakończenie festynu

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonii

Dodatkowe atrakcje: Lody, wata cukrowa, bezpłatne dmuchawce

Pokaz kulinarny z degustacją w wykonaniu Kamila Kotarskiego

REGULAMINU KONKURSU

Do pobrania

Tradycyjne dania mięsne, bezmięsne oraz ciasto 22 WRZEŚNIA 2019 r. 1. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu na tradycyjne danie mięsne jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonii. 2. CEL KONKURSU Celem konkursu jest: a. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych b. Promocja potraw regionalnych c. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami d. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanych z pokolenia twórców na dzieci i młodzież e. Wspieranie lokalnej tożsamości f. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów regionalnych potraw w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa. 3. UCZESTNICY KONKURSU Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają: osoby prywatne, gospodynie wiejskie, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich i miejskich. Uczestnicy powinni pochodzić z terenu Gminy Bychawa. 4. TERMINY KONKURSU a. Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie w dniu festynu karty zgłoszenia b. Potrawa powinna być zaprezentowana podczas trwania festynu rodzinnego „Poznaj smaki naszych ziem”, tj. w dniu 22 września 2019 r. w Parku Miejskim przy ul. 11 Listopada w Bychawie c. Rejestracja uczestników konkursu i przekazanie produktów żywnościowych przygotowanych na konkurs odbędzie się w dniu 22 września 2019 r. od godziny 15.00 do 16.00. 5. PRZEDMIOT KONKURSU a. Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne*, które będą oceniane w następujących kategoriach: danie mięsne, danie bezmięsne oraz ciasto b. Konkurs jest jednoetapowy c. Regionalne produkty powinny być związane z obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” d. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. 6. WARUNKI UCZESTNICTWA a. Uczestnik prezentuje konkursową/e potrawę/y w miejscu wskazanym przez Organizatora b. Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie c. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania dania każdy zapewnia we własnym zakresie d. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie potrawy regionalne (po jednej z każdej kategorii) e. Członkowie komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie f. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH POTRAW a. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Gość z zewnątrz b. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne związane z rejonem powiatu lubelskiego, wytwarzane na małą skalę tradycyjnymi metodami i z lokalnych produktów. Oceniane będą: smak (w skali 1-10 punktów); regionalność (w skali 1-8 punktów); podanie potrawy (w skali 1-5 punktów). Uczestnik maksymalnie może uzyskać 23 punkty c. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna d. Potrawy po dokonaniu oceny zostaną podane do degustacji uczestnikom imprezy. 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU a. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc b. Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. KLAUZULE INFORMACYJNE: I. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). *Potrawa regionalna – produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Karta zgłoszenia potrawy w konkursie kulinarnym dnia 22 września 2019 r. Nazwa podmiotu zgłaszającego potrawę do konkursu Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zgłaszającego potrawę (imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego) Danie mięsne (zaznaczyć pole X) Danie bezmięsne (zaznaczyć pole X) Ciasto (zaznaczyć pole X) Kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 22 września 2019 r. do godz. 16.00 A. KLAUZULE INFORMACYJNE: I. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2; 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” II. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie; 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@lubelskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin; 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: info@lubelskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). III. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem moich danych osobowych jest lokalna grupa działania „Kraina wokół Lublina” z siedzibą w Lublinie; 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@krainawokollublina.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Narutowicza 37/5, 20- 016 Lublin; 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@krainawokollublina.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem; 6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie pomocy / umowie o przyznaniu pomocy oraz dokumentach jej towarzyszących / wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia/nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy/odmowa wypłaty pomocy. ………………………………………………………………….. podpis bychawa.pl

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *