Deklaracja śmieciowaDeklaracja śmieciowa – potoczna nazwa deklaracji którą musisz złożyć do końca maja po raz pierwszy. Gmina informuje: Szanowny Mieszkańcu,

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w znaczny sposób zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Zgodnie z nowymi przepisami do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązane są gminy.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów tak aby 1 lipca 2013 roku zaczęła w praktyce funkcjonować w Gminie.

Z pobranych od mieszkańców opłat za odpady komunalne gmina będzie pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, takie jak:
Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
Obsługi administracyjnej tego systemu (zarządzanie),
Edukacji ekologicznej.
Jak będzie działał system gminny?
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od
mieszkańców,
Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady,
Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady,
Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Do momentu wdrożenia w życie nowego systemu gospodarki odpadami, tj. do dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, czyli na podstawie umowy z przedsiębiorcą, posiadającym odpowiednie zezwolenie Burmistrza Bychawy lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Deklaracja śmieciowa.
Co zrobić z dotychczasową umową na odbiór odpadów komunalnych?
1. Właściciele, współwłaściciele domku jednorodzinnego powinni:
wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych. Należy pamiętać aby zrobić to tak, aby ważność umowy
skończyła się 30 czerwca 2013 r.
wypełnić deklarację i złożyć ją osobiście do Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie do dnia 31 maja 2013 r. w formie papierowej lub
drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie… Deklaracja śmieciowa. Więcej na stronie Bychawy.

Ewentualna dyskusja na Forum.

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *