3 marca 2019 r. II Bychawski bieg Tropem Wilczym. Zapraszamy na drugi bychawski bieg tropem wilczym.. Rok temu cieszył się sporym zainteresowaniem także w tym roku posiadamy więcej pakietów startowych… Długość trasy symboliczna 1963 metrów . Jest to data śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego : Józefa Franczaka ps. „ LALEK”…

Regulamin.

Bieg Tropem Wilczym. „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym –Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 3 marca 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.I. ORGANIZATOR

1.Organizator lokalny ‒ Stowarzyszenie Narodowa Bychawa.2.Współorganizatorzy–Urząd Miejskiw Bychawie, Bychawskie Centrum Kultury.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1.Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

2.Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

3.Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.

4.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

5.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

6.Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom Gminy Bychawa historii niepodległości i postaw patriotycznych.

7.Integracja lokalnego środowiska biegaczy.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 3 marca 2019 (niedziela) w Bychawie.

2.Start biegów będzie miał miejsce na grobli przy schodach na ruiny pałacu w Bychawie

3.Biuro zawodów „przenośne” zlokalizowane przy starcie i mecie biegu

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji i czasu startu

IV.DYSTANS,TRASA,BIEGU

1.Dystans wynoszący 1963 metry wskazuje na datę śmierci ostatniego żołnierza „wyklętego”‒Józefa Franczaka ps.„Lalka”. Dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 4 km.

2.Start biegu dodatkowego na dystansie 4 km. nastąpi o godz. 12.00 start biegu głównego na dystansie 1963 m. nastąpi o 12:10.

3.Szczegółowa mapa tras biegów zostanie zamieszczona na stronie wydarzenia biegu.

4.Na trasie biegu głównego nie przewiduje się punktu odżywiania.
5.Trasa przebiegać będzie ścieżkami o różnej nawierzchni głównie ścieżkami gruntowymi.

6.Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.

7.Trasa będzie zabezpieczona przez osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora.

V. LIMIT CZASU

1.Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym wynosi 30 minut, natomiast limit czasu na pokonanie dystansu w biegu dodatkowym t.j. 4 km wynosi 60 minut.

2.Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. Na prośbę sędziego zamykającego bieg zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejścia na ogólnodostępne ciągi piesze znajdujące się przy trasie biegu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu przez fanpage na facebooku Narodowa Bychawa, potwierdzenie jej w dniu zawodów oraz podpisanie zgody o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Dokonanie rejestracji, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3.Łączna liczba Uczestników Biegu 1963 m oraz 4 km jest ograniczona do 80 osób.

4.Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 26 lutego 2019. Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów będą przyjmowane w przypadku wolnych pakietów startowych.

5.Na liście startowej znajdą się osoby, które dokonały rejestracji.

6.Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 3 marca 2019 w biurze zawodów w godzinach 11.00 do 11.50.

7.Każdy pełnoletni uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości, a uczeń legitymację szkolną celem okazania podczas weryfikacji.Dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze weryfikowane są na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna.

VII. UCZESTNICTWO

1.Prawo uczestnictwa w biegu głównym na dystansie 1963 metrów mają osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

2.Prawo uczestnictwa w biegu dodatkowym na dystansie 4 km mają osoby pełnoletnie.
3.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

4.Rejestrując się Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe NNW.6. W skład pakietu startowego biegu 1963 m i 4 km wchodzi: torba, koszulka, materiały promocyjne, numer startowy a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

7.Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.

8.Zawodnicy na mecie nie mający numeru startowego nie otrzymają pamiątkowego medalu.VIII.

OPŁATY

1.Udział w Biegu 1963 m oraz 4 km wynosi 10 PLN.

2.Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości, dokonaniu opłaty startowej w biurze zawodów oraz podpisaniu zgody o przetwarzaniu danych osobowych -RODO.

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1.Do wylosowania są dwie nagrody specjalne w dwóch kategoriach; mężczyźni, kobiety z pośród wszystkich uczestników.

X. ZWROTY I REKLAMACJE

1.Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Kontakt do organizatora –fanpage na facebooku Narodowa Bychawa.

2.Stanowiska wydawania medali i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3.Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.

4.Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5.Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6.Wszystkie biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.