Będą mandaty za fajerwerki

Wojewoda Lubelski w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wydał kolejny zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Zakaz obowiązuje od dnia 24 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. Mandaty mogą sięgać 500 zł.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 14
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.
2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713, 1265 i 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 708, 962, 966 i 1477) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094, 774, 1485 i 1707, Dz. U. z 2017 r. poz. 966 i 1941).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Link do dokumentu.

2 thoughts on “Będą mandaty za fajerwerki”

  1. I gitara. Wczoraj byłem swiadkiem jak dzieciaki wrzucily petarde do świetnika,a chwilę później staruszka przechodzila bokiem, padła tak jak stala. Podbieglem i pomogłem jej wstac. Masakra. Co będzie z weselami w grudniu,styczniu?

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *