500 plus w Bychawie

500 plus dotarło do Bychawy i od 1 kwietnia 2016 r.,można składać  wnioski, ale bez pośpiechu, by nie było spiętrzeń, to ci co złożą wnioski do 1 lipca 2016 r. otrzymają wyrównanie łącznie z  kwietniem. Wnioski składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej.

500 plus w Bychawie

To nie żart, 1-go kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). Oficjalna strona UM Bychawy podaje, że w gminie zameldowanych jest 1360 rodzin wychowujących 2161 dzieci. Szacowane, że świadczenie będzie wypłacone na ok. 1500 dzieci.

Kilka ważnych szczegółów: Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka zamieszkujący na terenie Gminy Bychawa. Wnioski składa się w miejscu zamieszkania rodziny – nie w miejscu zameldowania. Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek w wysokości 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć odpowiednio:
– oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych;
– w przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych za 2014 r.;
– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;
– dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
– utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

500 plus w Bychawie: 16 marca 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się  spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *