500 plus w Bychawie

500 plus dotarło do Bychawy i od 1 kwietnia 2016 r.,można składać  wnioski, ale bez pośpiechu, by nie było spiętrzeń, to ci co złożą wnioski do 1 lipca 2016 r. otrzymają wyrównanie łącznie z  kwietniem. Wnioski składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej.

500 plus w Bychawie

To nie żart, 1-go kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). Oficjalna strona UM Bychawy podaje, że w gminie zameldowanych jest 1360 rodzin wychowujących 2161 dzieci. Szacowane, że świadczenie będzie wypłacone na ok. 1500 dzieci.

Kilka ważnych szczegółów: Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka zamieszkujący na terenie Gminy Bychawa. Wnioski składa się w miejscu zamieszkania rodziny – nie w miejscu zameldowania. Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek w wysokości 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć odpowiednio:
– oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych;
– w przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych za 2014 r.;
– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;
– dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
– utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

500 plus w Bychawie: 16 marca 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się  spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.