Jan Mazurkiewicz

 

janmazurkiewiczJan Mazurkiewicz lat 63, lat urodzony w Bychawie, zamieszkały przy ul. Piłsudskiego. Przygotowanie i doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Zarządzanie Środkami Unii Europejskiej i Prawo UE. Przez wszystkie lata związany pracą zawodową i społeczną z Bychawą. W ostatnim okresie praca w administracji samorządowej gminnej i powiatowej, zastępca Burmistrza Bychawy w latach 2002-2010, aktualnie pracownik Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 Zdecydowałem się kandydować w najbliższych wyborach samorządowych, ponieważ znam miasto i problemy jego mieszkańców, mam doświadczenie w ich rozwiązywaniu. Jako Zastępca Burmistrza odpowiadałem za infrastrukturę, prowadziłem wiele inwestycji, mógłbym wykorzystać swoje doświadczenie i kwalifikacje zawodowe przy pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Kandyduję na Burmistrza Bychawy z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto Nasza Gmina. Jako Obywatel i Mieszkaniec, mający tu rodzinę, pragnę aby nasze miasto i gmina rozwijały się, stawały bezpieczniejsze i piękniejsze, by były przyjazne mieszkańcom i gościom. Priorytetem moich działań będzie pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych, krajowych oraz z Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój.

Program wyborczy

Gospodarka Przestrzenna
i Infrastruktura
• Tworzenie warunków dla rozwoju budownic-
twa poprzez podjęcie zmiany studium i planu
przestrzennego zagospodarowania miasta oraz
gminy, w szczególności usunięcie wielu nieżycio-
wych biurokratycznych zapisów utrudniających
procesy inwestycyjne.
• Poprawa infrastruktury technicznej na terenie
miasta i sołectw w zakresie budowy, moderniza-
cji i remontów dróg, ulic, chodników i nowych
parkingów.
• Współdziałanie z samorządami i zarządami dróg
wojewódzkich oraz powiatowych w zakresie
poprawy ich stanu oraz bezpieczeństwa pieszych
i kierowców.
• Budowa sieci gazowej w mieście i gminie.
• Usprawnienie odbioru odpadów bez podnoszenia
opłat.
• Dbałość o estetykę i czystość na terenie miasta
i sołectw.
• Dalsza budowa oświetlenia na terenie wsi.
• Modernizacja sieci wodociągowych i budowa
kanalizacji sanitarnej.

Zatrudnienie i rolnictwo
Władze samorządowe nie mają możliwości bezpo-
średniego interweniowania na rynku rolnym i rynku
pracy, mogą jednak i powinny stosować wszelkie na-
rzędzia wspierania i stymulowania rozwoju działalno-
ści rolniczej i gospodarczej.
• Współpraca z instytucjami w celu usprawnienia
obsługi rolników oraz udzielanie pomocy w pozyskaniu
środków z Unii Europejskiej.
• W celu dalszego podnoszenia poziomu kultury
rolnej organizowane będą cykliczne szkolenia,
współpraca z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie.
• Podejmowanie intensywnych działań wspiera-
jących rozwój przedsiębiorczości i pozyskanie
nowych inwestorów na wyznaczonych w planie
terenach pod usługi i przemysł.
• Współpraca z urzędem pracy i istniejącymi na
terenie miasta i gminy zakładami pracy w celu
pozyskiwania nowych miejsc pracy.

Urząd
• Ukierunkowanie działań komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego na maksymalne pozy-
skanie funduszy unijnych z nowej perspektywy
fi nansowej 2013-2020.
• Rzetelna i profesjonalna obsługa interesantów

Edukacja, Kultura Sport i rekreacja
• Doskonalenie stanu bazy oświatowej oraz sieci
szkół i przedszkoli.
• Uczestnictwo szkół w projektach wzbogacających
ofertę edukacyjną.
• Wprowadzanie nowych ofert zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
• Współpraca ze wszystkimi podmiotami zajmującymi
się organizacją imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych; pomoc fi nansowa,
organizacyjna i merytoryczna tym podmiotom
w pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację
swoich projektów.
• Poprawa stanu istniejącej bazy sportowej.
• Tworzenie nowych placów zabaw na terenie
miasta i gminy.
• Wprowadzanie nowych ofert kulturalnych w istniejących placówkach i instytucjach kultury.
• Ciągła poprawa bazy kulturalnej na wsi poprzez
remonty remizo-świetlic.
• Wspieranie organizacji społecznych oraz organizacji
zrzeszających emerytów i rencistów.
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
• Wsparcie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy
obsługi pacjentów oraz edukacji i profi laktyki
zdrowotnej.
• Oświetlenie i budowa chodników jako główny
czynnik poprawy bezpieczeństwa
• Ścisła współpraca samorządu z policją
• Uzupełnianie sprzętu ratowniczo-gaśniczego
w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej

Za oddany głos serdecznie dziękuję