Danuta Gryta

gryta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCIORYS

Witam, nazywam się Danuta Gryta.

Urodziłam się i wychowałam w Bychawie. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. Następnie ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja oraz studia podyplomowe o kierunku legislacja samorządowa. W roku 1985 podjęłam pracę w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Pracowałam na różnych stanowiskach:

– referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

– inspektor ds. działalności gospodarczej, praw jazdy

– zastępca naczelnika wydziału, stanowisko ds. kadr

– sekretarz gminy Bychawa

– obecnie starszy specjalista w Wydziale Finansowym.

Moje doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać pracując dla lokalnej społeczności. Praca w Urzędzie Miejskim w Bychawie daje mi dużą satysfakcję, ponieważ lubię i chcę pracować z ludźmi i dla ludzi.

PROGRAM WYBORCZY

Mój program wyborczy jest programem dla mieszkańców Miasta i Gminy Bychawa. Nie jest programem dla wybranych elit czy też dla polityków. Jego filarem jest dialog i współpraca z mieszkańcami, bo to właśnie nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy, sportowcy, młodzież, pracownicy różnych grup zawodowych ,najlepiej potrafią wskazać potrzeby naszej społeczności. Realizację mojego programu opieram również na ścisłej współpracy z samorządem powiatowym, samorządem województwa i z administracją rządową.

Urząd Burmistrza postrzegam jako narzędzie do realizacji rozwoju naszej lokalnej społeczności oraz poprawy życia mieszkańców. Aby ten cel osiągnąć zamierzam podjąć następujące działania:

Nowe miejsca pracy:

• Pomoc merytoryczna i prawna dla przedsiębiorców prowadzących i zakładających działalność gospodarczą.

• Wsparcie w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych .

• Ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

• Skuteczne pozyskiwanie inwestorów.

Zwiększenie znaczenia i poprawa funkcjonowania sołectw:

• Pomoc merytoryczna i prawna dla rolników w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój gospodarstw rolnych.

• Stworzenie warunków dla rozwoju produkcji rolno-spożywczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych (zdrowa żywność i ekologiczne uprawy).

• Wydzielenie stałego terenu i budowa targowiska.

Budownictwo mieszkaniowe:

• Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako instrument polityki mieszkaniowej gminy (inwestycje TBS są kredytowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na warunkach preferencyjnych).

Oświata i edukacja:

• Podejmowanie wszelkich możliwych działań mających na celu utrzymanie aktualnej liczby szkół.

• Współpraca z Dyrektorami Szkół w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój oświaty.

• Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wspieranie młodych twórców, talentów, organizację festiwali , przeglądów oraz objęcie mecenatem najzdolniejszych uczniów.

• Współpraca z klubami sportowymi mająca na celu zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży.

• Budowa lodowiska sezonowego, parku linowego i ścianki wspinaczkowej .

Przyjazna Bychawa:

• Likwidacja barier architektonicznych.

• Zwiększenie udziału mieszkańców w decydowaniu o kierunkach rozwoju gminy.

• Dostosowanie do potrzeb mieszkańców planu zagospodarowania przestrzennego.

• Otoczenie szczególną troską rodzin najuboższych .

• Pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym.

Chciałabym kierować Urzędem zdecydowanie przyjaznym mieszkańcom. Sposobem na wsparcie dla przedsiębiorców, rolników i osób fizycznych będzie utworzenie przy Urzędzie Miejskim w Bychawie Centrum Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Chcę również stworzyć odpowiednie warunki dla osób starszych i niepełnosprawnych załatwiających sprawy w urzędzie poprzez umożliwienie załatwiania spraw na parterze budynku, tj. w Punkcie Obsługi Interesanta.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bychawa.

Zwracam się do Was o poparcie mojej kandydatury w dniu wyborów.

Danuta Gryta