Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje

SP w Zaraszowie: Konkurs “Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje”
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w Zaraszowie do udziału w konkursie “Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje”.
Jest to niepowtarzalna okazja do stworzenia własnej wielkoformatowej gry planszowej, w którą zagra cała szkoła podczas Rodzinnego Dnia Gier Planszowych. Zapraszamy 😉

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”

REGULAMIN

Konkursu „Zaraszów nie próżnuje tylko gry kreuje”
1. Organizatorzy konkursu -organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Zaraszów i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Zaraszowie.
2. Cele konkursu:
 propagowanie gier planszowych jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego,
 rozwijanie orientacji przestrzennej i sprawności manualnych,
 rozwijanie zdolności intelektualnych i plastycznych
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Zaraszowie uczęszczających do
klas I-VII,
 do konkursu mogą byd zgłaszane prace zbiorowe, wykonane maksymalnie przez 2 osoby,
 każdy uczestnik konkursu może złożyd tylko jeden samodzielnie wykonany projekt gry
planszowej,
 prace konkursowe należy składad do p. Joli Flis do dnia 28 lutego 2018 roku.
4. Przedmiot konkursu:
 uczestnicy konkursu tworzą projekt gry planszowej oraz pisemnie opracowują zasady gryregulamin
5. Wymogi pracy konkursowej:
 projekt graficzny gry powinien byd wykonany na bloku technicznym formatu A3 przy użyciu
kredek, ołówka lub flamastrów,
 do gry musi byd dołączony regulamin zawierający jasne zasady gry,
 gra musi posiadad tytuł,
 praca musi byd opisana w następny sposób: imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu.
6. Kryteria oceny prac:
 oryginalnośd, kreatywnośd, walory estetyczne, jasno sprecyzowane zasady regulaminu
gry
7. Pozostałe zasady konkursu:
 prace konkursowe oceniane będą przez trzyosobowe Jury Konkursu,
 jury wyłoni jeden najlepszy projekt gry planszowej w oparciu o który zostanie
wyprodukowana wielkoformatowa gra planszowa o wymiarach 4X5 m
 autor/autorzy jednego, wybranego do realizacji projektu zostaną nagrodzeni,
 zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników konkursu, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych
osobowych (DZ.U.Z.2002 roku nr 10, poz.926 z późniejszymi zmianami, przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na
stacjonarnej wystawie w Szkole Podstawowej w Zaraszowie.
 projekty gier nie będą zwracane i przechodzą na własnośd organizatora. Zastrzegamy sobie
prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 środki przeznaczone na wydruk wielkoformatowej gry planszowej pochodzą z
dofinansowania przekazanego przez Fundację BGK w ramach programu „Na dobry początek”.
Serdecznie zapraszamy !!!

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *