Obwieszczenie Burmistrza Bychawy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 6 grudnia 2017 r.Obwieszczenie Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Roberta Pulińskiego przedstawiciela firmy „DROGOWIEC -Biuro Usług Projektowych” Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn występującego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. S. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie”

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko organem administracyjnym właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania decyzji kończącej postępowanie w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami jest Burmistrz Bychawy, ponieważ na terenie Gminy Bychawa znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są również: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie – właściwy do wydania opinii oraz Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Lublinie — właściwy do uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Zainteresowani mogą również zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój 10 w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Bychawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 6 grudnia 2017 r.

Otrzymują z prośbą o obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Wójt Gminy Wysokie

2. BIP Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie

3. Sołtysi sołectw z terenu Gminy Bychawa, na których prowadzona będzie inwestycja z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w swoim sołectwie

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul S. Żeromskiego 3 24-200 Bełżyce

Podsumowując.

Masz uwagi – złóż.

Źródło.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.