Nowy konkurs

Konkurs SOŁECTW@ w sieci, konkurs wiejskich stron internetowych. Rok temu bawiliśmy się w głosowanie na stronę Zaraszowa, nawet z bardzo dobrym skutkiem.
Główną nagroda plebiscytu publiczności był Hot-Spot (bezpłatny internet) dla społeczności lokalnej. Gdy by wystarczało pierwsze miejsce w województwie,.. a takie zajęliśmy.

Przez najbliższy miesiąc administratorzy z całej Polski będą mogli zgłaszać swoje strony internetowe do drugiej edycji konkursu „SOŁECTW@ w sieci. Podobnie jak w ubiegłym roku patronat nad wydarzeniem objął Minister Administracji i Cyfryzacji. Konkurs był podzielony na 2 etapy. I – wojewódzki organizowany przy współpracy większości Urzędów Marszałkowskich w Polsce miał za zadanie wyłonić najlepszą stronę z regionu, która następnie przeszła do etapu II czyli. finału. Tu pewnie nie mamy szans, ale mamy szansę tak jak w ubiegłym roku zająć pierwsze w województwie.
A że jest tu więcej jak 160 znaków, to pewnie nie wielu doczytało to tego momentu ;). Ale jednak zapytamy. Startujemy?
Więcej na temat:
TU
i
TU

Myśli

 1. Szans wielkich nie mamy bo mamy za mało bieżących informacji z życia lokalnej społeczności. (w tym zwycięska w ubiegłym roku http://www.sasiadka znacznie nas przewyższa) A dlaczego mamy mało tych informacji…? Bo pisać się nie chce!
  To, plus prawicowo katolicka styl strony, stawia nas poza dobrymi miejscami.
  Ale myślę, że trzeba by się zgłosić i podejść do wyników jury na wielkim luzie.
  Jeśli dojdzie do głosowania publiczności możemy się (i innych!) zmobilizować! Ale nie wykluczałbym, że jak przed rokiem, znów zweryfikują nasze głosy… Samo życie!
  Pozdrawiam!

  1. Szans wielkich nie mamy bo mamy za mało bieżących informacji

   Może i mało.

   prawicowo katolicka styl strony

   Tu się nie zgodzę. Strona polityki nie uprawia. A autorzy mogą pisać, jak na każdym forum to co im się podoba.
   A że damy info o świętach, lub wydarzeniach kościelnych to tylko świadczy że strona się nie stroni 😉

   Ale myślę, że trzeba by się zgłosić

   I to był jedyny głos. Przepraszam, ale uznałem, że mało. Wpis miał 80 odsłon, ilość z głównej strony nie notowana i na fb informacja dotarła do 174 osób, czyli minimum kilkadziesiąt osób przeczytało do końca (średni czas to 2 min. 40 s.) i tylko jeden głos.
   Widocznie głosujący z ubiegłego roku się rozczarowali: wygraliśmy tylko w województwie i dwunaste miejsce w kraju. Ale rozbieżności w wyborze jury i Publiczności zapewne przesądziły o zniechęceniu.

  1. A jak zwykle. Mieliśmy Psa o imieniu „Rexio”, może pisane przez „ks”. Wyróżniał się głównie tym, że reagował na „masz”. A w tym przypadku? To chyba strach, a może nadmierna skromność? Bo jak dadzą? To jak to brać? A i, ile?..

 2. „Mamy już ponad 200 zgłoszeń do II edycji konkursu. Widząc jednak liczne głosy pojawiające się przez święta postanowiliśmy przedłużyć czas zgłaszania stron o kolejny miesiąc.”
  cyt za: http://konkurs.kss.org.pl/a3.html
  A dlaczego przedłużają czas? Bo rok temu po miesiącu mieli już 230 zgłoszonych stron. A teraz tylko 200.
  I to po roku… nie tylko http://www.zaraszow.pl olewa oszustów, ale inni też…
  Najlepiej ogłoście od razu kto ma wygrać w plebiscycie publiczności….

  1. nie tylko http://www.zaraszow.pl olewa

   Regulamin jest jaki jest.

   zaraszow.pl nie startuje, bo publiczność nie wyraziła zainteresowania. Główna nagroda nie jest dla domeny czy admina, tylko dla społeczności. Regulamin też nie wspomina o publiczności, a ni o głównej nagrodzie.
   Na wypadek, gdy bym nie doczytał, zamieszczam regulamin:
   Regulamin konkursu „SOŁECTW@ w sieci”
   na najlepszą wiejską stronę internetową

   I. Postanowienia ogólne

   1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową.
   2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych wiejskich stron internetowych.
   3. Organizatorem Konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, zwane dalej „Organizatorem”.
   Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres:
   Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin tel. 605-123-007.
   4. Konkurs trwa:
   a. od dnia 15 marca 2014 r. do dnia 20 maja 2014 r. – zgłaszanie stron internetowych.
   b. od dnia 20 maja do dnia 20 czerwca 2014 – wybór finalistów zgodnie z kryteriami oceny
   c. do 21 czerwca do 1 lipca 2014 r. – ocena stron internetowych finalistów przez jury konkursowe
   d. 7 lipca 2014 r. – uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w Senacie RP

   II. Warunki uczestnictwa

   1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby,
   które są autorami wiejskich stron internetowych, tj.: stron sołectw lub wsi. Strony internetowe
   mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
   2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie Zarządu Krajowego
   Stowarzyszenia Sołtysów oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo,
   małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
   3. Konkurs nie wyklucza członków Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
   4. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż 3 stron internetowych.
   5. Strona internetowa musi być aktywna w okresie trwania konkursu
   6. Stronę internetową należy zgłosić poprzez poprawnie wypełnionego formularza
   elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora http://www.konkurs.kss.org.pl
   7. W Konkursie będą rozpatrywane strony internetowe, które zostaną zgłoszone zgodnie z pkt II.6
   niniejszego regulaminu do dnia 15 kwietnia 2014 r., do godz. 00.00 (decyduje data wpływu).
   Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane
   po upływie terminu, o którym wyżej mowa, nie będą podlegały ocenie.
   8. Do konkursu nie będą przyjmowane strony internetowe:
   a) Które zdobyły miejsce I, II oraz III w poprzedniej edycji konkursu.
   b) O charakterze politycznym
   c) Dotyczących działalności organizacji pozarządowych oraz innych instytucji lub osób
   d) Będące podstronami innych stron internetowych
   9. Zgłoszenie strony internetowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

   III. Ocena

   1. Konkurs jest podzielony na 2 etapy: eliminacje i finał
   2. Na etapie eliminacji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie weryfikować
   dane podane w formularzu zgłoszeniowym i poddawać ocenie następujące cechy strony:
   a. Ilość linków z innych stron
   Ilość stron internetowych, na których znajdują się linki do zgłoszonej strony internetowej
   podane przez zgłaszającego.
   b. Ilość funkcjonalności
   Ilość różnych modułów strony takie jak aktualności, blog, kanał YouTUBE, galeria,
   Nasza-klasa.pl, Facebook itp
   c. Interaktywność
   Ilość możliwości interakcji użytkowników strony internetowej, takie jak fora, komentarze
   pod artykułami itp.
   d. Możliwości kontaktu z autorami
   Ilość kanałów kontaktu z autorami strony takie jak e-mail, telefon, formularz kontaktowy,
   Skype, Gadu-Gadu itp
   3. Komisja konkursowa wyłoni jednego finalistę na dane województwo na podstawie ocen
   cząstkowych w poszczególnych kategoriach. W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów
   otrzyma więcej niż jedna strona internetowa decydujący głos będzie miał przewodniczący
   Komisji Konkursowej.
   4. Podczas finału jury konkursowe otrzyma linki do stron internetowych, które zakwalifikowały
   się do finału wraz z ich kartami oceny, aby móc się z nimi zapoznać przed posiedzeniem
   5. Podczas posiedzenia jury konkursowe dokona wyboru miejsc 1-3. Prace oceniane będą pod
   względem estetycznym oraz merytorycznym z uwzględnieniem karty oceny z etapu eliminacji
   6. Członkowie jury będą omawiali wspólnie każdą ze stron internetowych przyznając jej ocenę
   1-10
   7. Jury konkursowe będzie obradować w składzie:
   a. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – senator Ireneusz Niewiarowski
   b. Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
   c. Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
   d. Przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się społeczeństwem
   informacyjnym na wsi
   e. Przedstawiciel środowiska agencji reklamowych
   f. Przedstawiciela redakcji Gazety Sołeckiej
   8. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
   głos przewodniczącego.
   9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
   10. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji
   Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.

   IV. Nagrody

   1. Organizator przyznaje następujące nagrody:
   a. Finał miejsce I – Laptop z Internetem mobilnym
   b. Finał miejsce II – Komputer stacjonarny z Internetem mobilnym
   c. Finał miejsce III Tablet z opłaconym z Internetem mobilnym
   d. Eliminacje I miejsce w województwie – zestaw składający się z: aparatu cyfrowego,
   statywu oraz karty pamięci.
   2. Nagroda specjalna
   a. O nagrodę specjalną mogą ubiegać się wyłącznie strony internetowe, które brały
   udział w poprzedniej edycji konkursu
   b. Aby ubiegać się nagrodę specjalną zgłaszający musi wypełnić w formularzu
   zgłoszeniowym pola opisujące jak rozwinął swoją stronę internetową od ostatniej
   edycji konkursu.
   c. Opis ten będzie poddany weryfikacji przez Komisję Konkursową, a następnie
   ocenie Jury Konkursowego.
   d. Nagroda specjalna zostanie przyznana stronie, która w najciekawszy sposób się
   rozwinęła od ostatniej edycji konkursu

   V. Postanowienia końcowe

   1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
   regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszenie strony internetowej nie narusza praw osób
   trzecich.
   2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich
   danych osobowych przez Organizatora w związku z konkursem oraz przesyłaniem
   informacji o działalności statutowej Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29
   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
   3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
   wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronach
   internetowych należących do Organizatora.
   4. Autor stron internetowych ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
   trzecich w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności
   prawa autorskie) osób trzecich.
   5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
   Organizatora: http://www.kss.org.pl
   6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
   przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
   7. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści
   niniejszego regulaminu.
   8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
   skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
   9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne lub opóźnione
   zgłoszenia do Konkursu.
   10. Autorzy zwycięskich stron internetowych zachowują prawo do wykorzystania informacji
   o wygraniu niniejszego konkursu.
   11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
   obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
   12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie
   http://www.konkurs.kss.org.pl.
   13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminy bez informowania o tym Uczestników

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *