NOWE KWALIFIKACJE NOWĄ SZANSĄ!

Projekt “NOWE KWALIFIKACJE NOWĄ SZANSĄ!”

skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa LUBELSKIEGO, BEZROBOTNYCH zarejestrowanych i niezarejestrowanych w ewidencjach urzędów pracy, a także do ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy jako osoby bezrobotne, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

-kobiety
-osoby niepełnosprawne
-osoby powyżej 50 r. ż.
-osoby długotrwale bezrobotne
-osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania – podczas 6 godzin indywidualnych spotkań (3 spotkania po 2 godziny) każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu z pomocą doradcy zawodowego zanalizuje własne potrzeby, mocne i słabe strony, aby następnie ustalić działania dostosowane do osoby pozostającej bez pracy oraz rynku pracy.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: wrzesień 2016 – listopad 2016

2. Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą (2 spotkania po 2 godziny, łącznie 4 h/os) mają na celu określenie zawodu najodpowiedniejszego pod względem predyspozycji oaz cech charakteru dla danego Uczestnika/Uczestniczki projektu. Doradca zawodowy udzieli informacji o zawodach na rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: wrzesień – listopad 2016 .

3. Poradnictwo psychologiczne – dzięki indywidualnym spotkaniom z psychologiem (7 spotkań po 3 godziny) Uczestnicy/Uczestniczki projektu zwiększą wiarę w siebie oraz własne możliwości i umiejętności. Oświadczeni psychologowie poprzez identyfikację barier psychologicznych utrudniających lub uniemożliwiających sprawne funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz pomoc w ich przezwyciężaniu podniosą poziom motywacji osób bezrobotnych do ponownej aktywności zawodowej.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: wrzesień 2016 – maj 2017.

4. Szkolenia zawodowe – każdy Uczestnik/Uczestniczka dokona wyboru 1 z 3 proponowanych szkoleń:

Opiekun/ka osoby starszej
Rejestrator/ka medyczny/a
Przedstawiciel/ka medyczny/a, farmaceutyczny/a

Wszystkie szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem zewnętrznym (min. 80% uczestników uzyska kwalifikacje zawodowe) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje Uczestników/Uczestniczek projektu.

Ponadto Uczestnikom/Uczestniczek projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: październik 2016 – styczeń 2017.

5. Staże zawodowe – Staże zawodowe będą powiązane z tematyką wybranego szkolenia zawodowego przez okres 3 miesięcy na podstawie umów podpisanych pomiędzy Organizatorem, Pracodawcami a Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. Organizowane będą w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie) lub 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie) w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W trakcie odbywania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Okres realizacji: grudzień 2016 – kwiecień 2017.

6. Pośrednictwo pracy – Celem pośrednictwa pracy jest pomoc Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w znalezieniu zatrudnienia.Pośrednictwo pracy przewiduje 5 jednogodzinnych indywidualnych spotkań dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu, średnio 1-2 razy w tygodniu.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

Okres realizacji: marzec 2017 – maj 2017.

Dodatkowo zapewniamy:

-stypendium szkoleniowe

-stypendium stażowe

-zwrot kosztów dojazdu

-catering

-wykwalifikowaną kadrę trenerską

-pomoce i materiały oraz miejsce spotkań dostosowane do potrzeb uczestników projektu

Dane kontaktowe: tel: 887 609 675 e-mail: kwalifikacje.szansa@wp.pl

Ogłoszenie na prośbę Kierownika projektu:   Więcej na stronie proself.pl

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.